Jak ograniczyć częstość przepisywania antybiotyków osobom z infekcją dróg oddechowych? – odpowiedź z Holandii

Ineke Welschen i wsp – Effectiveness of a multiple intervention to reduce antibiotic prescribing for respiratory tract symptoms in primary care: randomised controlled trial BMJ 2004;329;431
W Holandii lekarze pierwszego kontaktu przepisują niemal 80% wszystkich antybiotyków. Dwie trzecie odbiorców to osoby z potencjalnie samoograniczającą się infekcją górnych dróg oddechowych.

W British Medical Journal opublikowano wyniki randomizowanej i kontrolowanej próby, w której oceniano skuteczność złożonej interwencji w zmniejszaniu częstości przepisywania antybiotyków pacjentom z objawami infekcji dróg oddechowych zgłaszającym się do lekarzy pierwszego kontaktu. W badaniu wzięło udział 100 lekarzy wraz z personelem pomocniczym oraz współpracujący z nimi farmaceuci z okolic Utrechtu w Holandii.

Interwencja polegała na organizowaniu grupowych spotkań edukacyjnych dla lekarzy (w trakcie których ustalano wskazania i kryteria wyboru antybiotyków oraz doskonalono umiejętność komunikowania się z pacjentem), monitorowaniu liczby recept na antybiotyki i omawianiu wyników tego nadzoru z lekarzem, prowadzeniu szkoleń grupowych dla personelu pomocniczego i farmaceutów oraz udostępnianiu materiałów edukacyjnych pacjentom.

Wyjściowa częstość przepisywania recept na antybiotyki osobom z infekcją dróg oddechowych była porównywalna w grupie badanej i kontrolnej i wynosiła odpowiednio 27% i 29%. Po 9 miesiącach, w grupie poddanej interwencji zmniejszyła się do 23%, a w grupie bez interwencji wzrosła do 37%. Różnica była statystycznie znamienna, także po uwzględnieniu czynników zakłócających. Co istotne, poziom satysfakcji pacjentów był wysoki i brak było istotnych różnic pomiędzy grupami, zarówno przed jak i po interwencji.

Podsumowując, stosując powyższą interwencję udało się ograniczyć częstość przepisywania recept na antybiotyki bez utraty zadowolenia pacjentów. Pozostaje do ustalenia, czy podjęte działania są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-08-21

0 replies on “Jak ograniczyć częstość przepisywania antybiotyków osobom z infekcją dróg oddechowych? – odpowiedź z Holandii”