Leczenie hypolipemizujące a kontrola ciśnienia tętniczego

Claudio Borghi i wsp – Association between different lipid-lowering treatment strategies and blood pressure control in the Brisighella Heart Study Am Heart J 2004;148:285
Wyniki dużych badań populacyjnych sugerują, że prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości incydentów sercowo-naczyniowych można istotnie zmniejszyć poprzez jednoczesną eliminację lub modyfikowanie kilku różnych czynników ryzyka. Zainteresowanie budzą zwłaszcza takie leki lub sposoby terapii, które wywierają działanie wielokierunkowe i których korzystny efekt ulega dzięki temu wzmocnieniu. Pojawiły się, na przykład, wstępne doniesienia na temat skuteczniejszej kontroli ciśnienia tętniczego krwi podczas terapii hypolipemizującej.

Nawiązując do nich, Claudio Borghi i wsp. opublikowali na łamach American Heart Journal wyniki Brisighella Heart Study, którego celem była ocena wpływu różnych metod terapii hypolipemizującej na kontrolę ciśnienia tętniczego. W trwającym 5 lat badaniu wzięło udział 1356 osób z poziomem cholesterolu co najmniej 239 mg/dl, randomizowanych do grupy stosującej dietę niskotłuszczową oraz grup otrzymujących odpowiednio: cholestyraminę, gemfibrozyl i simwastatynę. Pacjenci przyjmujący wcześniej leczenie hypotensyjne, kontynuowali je w nie zmienionej dawce.

W grupach przyjmujących leki hypolipemizujące, zwłaszcza statyny, obserwowano istotne obniżenie wartości ciśnienia tętniczego. Warto jednak zaznaczyć, że spadek wartości ciśnienia tętniczego miał miejsce jedynie w grupach, w których wyjściowa średnia wartość ciśnienia skurczowego wynosiła nie mniej niż 140 mm Hg.

Zdaniem autorów pracy, interakcja pomiędzy nadciśnieniem i dyslipidemią nie ogranicza się do faktu, że oba zaburzenia są czynnikami ryzyka miażdżycy. Leki hypolipemizujące, a zwłaszcza statyny, mogą wpływać na mechanizmy odpowiedzialne za kontrolę ciśnienia krwi, a skuteczna terapia obniżająca poziom cholesterolu może także przynieść korzyść w postaci bardziej skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-08-25