Zwężenie tętnic siatkówki wiąże się z wysokim ryzykiem nadciśnienia

Tien Yin Wong i wsp – Prospective cohort study of retinal vessel diameters and risk of hypertension BMJ 2004;329:79
Za jedną z podstawowych patologii leżących u podstawy powstawania i rozwoju nadciśnienia tętniczego uważany jest przetrwały kurcz i przerost ścian małych tętnic oraz drobnych tętniczek oporowych.

Wong i wsp. na łamach British Medical Journal opublikowali wyniki pracy poświęconej zależności między średnicą tętnic siatkówki a ryzykiem rozwoju nadciśnienia. W przeprowadzonym wśród mieszkańców miejscowości Beawer Dam w stanie Wisconsin (USA), prospektywnym badaniu populacyjnym wzięło udział blisko 2500 osób z prawidłowym ciśnieniem krwi. W latach 1988-1990 u uczestników badania wykonano badanie dna oczu. Średnice uwidocznionych naczyń siatkówki zmierzono przy pomocy komputera. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci ilorazu średnicy tętniczek do średnicy żył.

Badana populacja podzielona została na cztery grupy w zależności od wyniku pomiarów: do pierwszego kwartyla zakwalifikowano 25% badanych osób z najniższymi wartościami wskaźnika, do czwartego kwartyla – 25% osób z wartościami najwyższymi. W latach 1999-2000 przeprowadzono badanie kontrolne, w czasie którego dokonano m.in. pomiarów ciśnienia tętniczego.

Autorzy pracy stwierdzili, że im niższa była wartość ilorazu średnicy tętnic i żył siatkówki, tym wyższe było ryzyko rozwoju nadciśnienia; po 10 latach od wstępnego badania, w grupie osób należącej do najniższego kwartyla nadciśnienie tętnicze rozpoznano u 45,1 %, natomiast w grupie osób należącej do najwyższego kwartyla – jedynie u 17,4 % badanych. Istotny związek między względnym zwężeniem tętnic siatkówki a nadciśnieniem w przyszłości utrzymywał się po uwzględnieniu dodatkowych czynników, takich jak wiek, cukrzyca oraz waga ciała.

Zdaniem autorów, otrzymane wyniki potwierdzają tezę, że drobne tętnice odgrywają istotną rolę w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Leki wpływające na strukturę mikrokrążenia, jak ACE inhibitory, mogą mieć szczególnie korzystne działanie w prewencji i leczeniu nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-07-10