Różnice między skurczową i rozkurczową niewydolnością serca – wyniki EuroHeart Failure Survey

M.J. Lenzen i wsp – Differences between patients with a preserved and a depressed left ventricular function: a report from the EuroHeart Failure Survey Eur Heart J 2004;25:1214
W European Heart Journal ukazała się analiza wyników Europejskiego Rejestru Niewydolności Serca (EuroHeart Failure Survey), dotycząca porównania chorych ze skurczową (LVSD) i rozkurczową (PLVD) niewydolnością serca.

Do roku 2004 brak było danych z dużych badań populacyjnych i badań randomizowanych dotyczących charakterystyki, leczenia i rokowania chorych z PLVD. Ocenę taką wykonano w EuroHeart Failure Survey, prowadzonym w latach 2000-2001 w 115 ośrodkach z 24 krajów europejskich. Do analizy włączono dane blisko 7 tysięcy chorych z dokładnie zweryfikowanymi objawami niewydolności serca i pomiarami funkcji skurczowej.

Za kryteria kwalifikujące chorego do rozpoznania PLVD przyjęto objawy niewydolności serca przy frakcji wyrzutu co najmniej 40% i braku lub tylko niewielkich zaburzeniach funkcji skurczowej ocenianej echokardiograficznie.

Rozpoznanie PLVD potwierdzono u 46% chorych z niewydolnością serca. PLVD, w porównaniu do LVSD, częściej występowała u osób starszych (o średnio 4 lata), u kobiet (55% vs 29%, p<0,001), łączyła się z migotaniem przedsionków (25% vs 23%, p<0,01) i nadciśnieniem tętniczym (59% vs 50%, p<0,001). U chorych z PLVD rzadziej stwierdzano chorobę wieńcową (59% vs 69%, p<0,001).

W porównaniu do chorych z LVSD, chorzy z PLVD otrzymywali rzadziej podstawowe leki stosowane w niewydolności serca (inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę [ACE-I], diuretyki, B-Blokery, glikozydy naparstnicy, spironolakton, p<0,01). Śmiertelność 12-tygodniowa wynosiła w grupie PLVD 10%, a w LVSD 12% (p<0,001). W obu grupach zaobserwowano zmniejszenie śmiertelności u chorych stosujących ACE-I, B-Blokery i statyny.

Analiza potwierdziła, że u blisko połowy chorych z niewydolnością serca stwierdza się PLVD. W krajach europejskich, w grupie tej stosuje się rzadziej leki poprawiające rokowanie. ACE-I, B-blokery i statyny wykazały się podobną skutecznością w prewencji zgonów w okresie 3-miesięcy w grupie PLVD i LVSD (należy jednocześnie zauważyć, że 3-miesięczna śmiertelność była w obu grupach zbliżona).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-07-15

 

0 replies on “Różnice między skurczową i rozkurczową niewydolnością serca – wyniki EuroHeart Failure Survey”