Cukrzyca a ostry zespół wieńcowy – dane z rejestru Global Registry of Acute Coronary Events

Kristen Franklin i wsp – Implications of diabetes in patients with acute coronary syndromes Archives of Internal Medicine 2004;164:1457
Pacjenci z cukrzycą (DM) mają wyższą chorobowość i śmiertelność ogólną, a także gorsze rokowanie związane z chorobą wieńcową (CAD). Ponadto, jak wskazują dane epidemiologiczne z ostatnich lat, nie obserwuje się wśród nich, tak wyraźnego jak u osób nie chorujących na DM, obniżenia śmiertelności związanej z CAD.

W Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł prezentujący wyniki porównania losów chorych z ostrym zespołem wieńcowym (ACS) (zawału serca z uniesieniem odcinka ST [STEMI], bez uniesienia odcinka ST [NSTEMI] oraz niestabilną dusznicą bolesną [UA]), z DM i bez DM, w oparciu o dane pochodzące z międzynarodowego prospektywnego rejestru Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). W pracy przedstawiono wybrane dane dotyczącę objawów, sposobu leczenia i przebiegu ACS u pacjentów z 14 krajów świata, w tym także Polski.

Spośród łącznie około 15000 chorych co czwarty miał cukrzycę. Chorzy z cukrzycą i STEMI zdecydowanie częściej trafiali do szpitala ze znacznym opóźnieniem od początku objawów ACS (6 lub więcej godzin). Osoby z DM były rzadziej leczone aspiryną, B-blokerami i trombolitycznie, za to częściej otrzymywały inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, blokery kanału wapniowego oraz nitraty. W porównaniu do osób bez DM, diabetycy zawałem serca rzadziej otrzymywali statyny.

Wśród chorych na cukrzycę wyższe były wskaźniki wczesnej śmiertelności oraz niewydolności serca, wstrząsu i niewydolności nerek podczas hospitalizacji. Szczególnie wysokie ryzyko zgonu zaobserwowano wśród młodych (<55 roku życia) chorych z cukrzycą (iloraz szans 4.96 w porównaniu do chorych bez cukrzycy).

Chorzy hospitalizowani z powodu STEMI wymagający leczenia insuliną znaleźli się w grupie podwyższonego ryzyka wszystkich obserwowanych powikłań ACS, w porównaniu z chorymi leczonymi doustnymi lekami hipoglikemizującymi czy dietą. Dane z rejestru potwierdzają potrzebę położenia większego nacisku na efektywne leczenie interwencyjne i farmakologiczne chorych na cukrzycę z ostrymi zespołami wieńcowymi.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-07-12

0 replies on “Cukrzyca a ostry zespół wieńcowy – dane z rejestru Global Registry of Acute Coronary Events”