Jaki problem stanowią niepożądane działania B-blokerów w niewydolności serca?

Dennis T. Ko i wsp – Adverse effects of B-blocker therapy for patients with heart failure Arch Inter Med 2004;164:1389
Systematyczna analiza badań z użyciem B-blokerów w niewydolności serca (HF) wykazała, że redukują one śmiertelność o niemal 30% oraz istotnie ograniczają liczbę ponownych hospitalizacji. Leki z tej grupy są zalecane zarówno w amerykańskich jak i europejskich wytycznych poświęconych niewydolności serca, jednak niepożądane efekty działania często powstrzymują klinicystów od ich przepisywania pacjentom z HF.

Celem opublikowanej w Archives of Internal Medicine analizy Ko i wsp. była ilościowa ocena ryzyka najczęstszych, potencjalnie groźnych działań niepożądanych B-blokerów u chorych ze skurczową HF. W meta-analizie kontrolowanych, randomizowanych badań oceniano ryzyko przerwania leczenia a także występowanie poszczególnych efektów niepożądanych, takich jak: hipotensja, zawroty głowy, bradykardia i zmęczenie.

Okazało się, że pomimo niepokoju związanego z efektami niepożądanymi, mniej pacjentów przerwało leczenie B-blokerem niż placebo (16% vs 18%). Działania niepożądane nie miały szerokiego zasięgu – leczenie B-blokerem wiązało się ze wzrostem ryzyka hipotensji (o 11 przypadków na 1000 leczonych/rok), zawrotów głowy (57 na 1000) i bradykardii (38 na 1000). Nie stwierdzono znaczących różnic w częstości występowania zmęczenia (3 na 1000).

Analiza potwierdziła jednocześnie skuteczność B-blokerów w redukcji ogólnej śmiertelności (o 34 mniej zgonów na 1000 leczonych), liczby hospitalizacji związanych z HF (40 na 1000) oraz pogorszenia HF (52 na 1000). Zdaniem autorów przedstawione wyniki powinny pozwolić lekarzom praktykom na spojrzenie z właściwej perspektywy na terapię B-blokerami i zmniejszyć obawy przed ich stosowaniem u chorych z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-07-12

0 replies on “Jaki problem stanowią niepożądane działania B-blokerów w niewydolności serca?”