Nawracająca dławica po rewaskularyzacji komentarz redakcyjny

Udho Thadani – Recurrent and refractory angina following revascularization procedures in patients with stable angina pectoris t Coron Artery Dis 2004;15(suppl1):S1
W leczeniu pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca wykorzystuje się leki należące do różnych grup. Dowiedziono, że tylko niektóre z nich (aspiryna, statyny, ACE inhibitory) zmniejszają śmiertelność, częstość zawałów serca, a także ograniczają potrzebę rewaskularyzacji. Nie potwierdzono tak korzystnego efektu wobec nitratów, beta-blokerów oraz blokerów kanału wapniowego. Środki te przynoszą jedynie wydłużenie czasu wykonywanego wysiłku oraz ograniczają częstość ataków dławicy.

Podobnie, procedury interwencyjne związane z przezskórną (PCR) lub chirurgiczną (CABG) rewaskularyzacją łagodzą objawy choroby, ale nie wykazano jednoznacznie, aby redukowały istotnie śmiertelność czy częstość zawałów serca w stabilnej chorobie wieńcowej. Warto zaznaczyć, że śmiertelność wczesna związana z samym zabiegiem może nawet wzrastać.

Udho Thadani w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Coronary Artery Disease zauważa, że duża grupa chorych poddanych procedurom inwazyjnym zgłasza nawrót dolegliwości bólowych, często na skutek restenozy, niepełnej rewaskularyzacji czy progresji choroby. U części chorych bóle dławicowe nawracają pomimo zachowanej drożności wszczepionych pomostów aortalno-wieńcowych czy stentowanych naczyń, a przyczyną nawrotu dławicy mogą być w tym wypadku zaburzenia funkcji śródbłonka.

Autor komentarza konkluduje, że istnieje potrzeba wdrożenia nowych metod terapii dla tej ciągle powiększającej się populacji chorych. Wiele nadziei wiąże się z lekami o metabolicznym mechanizmie działania, jak trimetazydyna. Badania kliniczne z trimetazydyną wskazują na redukcję częstości incydentów dławicy, bez istotnego działania hemodynamicznego.

Warto także, zdaniem autora, poszukiwać innych niefarmakologicznych metod terapii które, jak zewnętrzna wspomagana kontrapulsacja (EECP) oraz stymulacja rdzenia kręgowego (SCS) mogą przynieść korzyść pacjentom z nawracającą i oporną na leczenie dławicą.

Opracowane na podstawie: Coronary Artery Disease / 2004-05-20

0 replies on “Nawracająca dławica po rewaskularyzacji komentarz redakcyjny”