Samokontrola, refundacja a wyrównanie cukrzycy i koszty leczenia

M. Heisler – Glycemic self-monitoring and insurance coverege CMAJ 2004;171:48
Rosnąca liczba doniesień naukowych zwraca uwagę na problem niedostatecznego przyjmowania leków przez osoby chore przewlekle, co uwarunkowane może być czynnikami ekonomicznymi. Badania przeprowadzone w USA i w Kanadzie wykazały, że zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym ochrony zdrowia, ograniczenie refundacji kosztów leków wiąże się ze zmniejszoną ilością realizowanych recept i w efekcie zwiększa liczbę przyjęć do domów opieki i porad udzielanych w ramach pomocy doraźnej.

Obserwacje te uzupełniają w sposób istotny prace przeprowadzone przez Bowker i wsp., a omówione w artykule redakcyjnym na łamach Canadian Medical Association Journal. Przekrojowemu badaniu poddano 405 pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy nie wymagali podawania insuliny. Spośród nich 41%, przynajmniej częściowo, otrzymywało zwrot kosztów pasków do oznaczania stężeń glukozy w samokontroli.

W analizie wieloczynnikowej uwzględniającej wiek, dochód, wykształcenie, częstość monitorowania glikemii wykazano, że pacjenci, dla których ubezpieczenie zwracało koszty pasków do glukometrów mieli poziomy hemoglobiny glikowanej HbA1c o 0,5% niższe w porównaniu do pacjentów bez takiego ubezpieczenia (p<0,006).

Autorzy zwracają uwagę, że takie różnice mają znaczenie kliniczne, wyrażające się mniejszą liczbą późnych powikłań cukrzycy. Jeżeli wyniki komentowanej pracy Bowker i wsp. znajdą potwierdzenie w badaniach prospektywnych, to powinny one wpłynąć na kierunki rozwoju polityki zdrowotnej. W ostatecznym rozrachunku, refinansowanie dodatkowych elementów terapii cukrzycy może nie tylko spowodować zmniejszenie liczby powikłań, ale również obniżenie kosztów ich leczenia.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-08-06

0 replies on “Samokontrola, refundacja a wyrównanie cukrzycy i koszty leczenia”