Wskaźniki zapalenia a ryzyko zgonu wieńcowego

Gunnar Engstrom i wsp – Fatality of future coronary events is related to inflammation-sensitive plasma proteins Circulation 2004;110:27
U blisko 40% mężczyzn pierwszy epizod wieńcowy kończy się zgonem, a w wielu badaniach wykazano korelację wskaźników zapalenia z ryzykiem wystąpienia zgonu lub zawału serca w populacji bez choroby wieńcowej.

W lipcowym numerze Circulation ukazała się praca oryginalna będąca wynikiem analizy danych pochodzących z dużego, populacyjnego badania Malmo Preventive Study. Przedstawiono w niej zależność pomiędzy wskaźnikami procesu zapalnego a wystąpieniem zakończonego zgonem powikłania wieńcowego.

W trakcie 19- letniej obserwacji ponad 6 tysięcy mężczyzn, w ciągu pierwszej doby od wystąpienia incydentu wieńcowego odnotowano 197 zgonów a w ciągu miesiąca od incydentu – 228 zgonów. Wyjściowo oznaczano poziomy pięciu białek będących wskaźnikami zapalenia: fibrynogen, orosomukoid, alfa-1-antytrypsynę, haptoglobinę i ceruloplazminę.

Wykazano istotną zależność pomiędzy liczbą nieprawidłowych wyników oceny wskaźników zapalnych, a wystąpieniem zgonów wczesnych i do 28 dni po incydencie wieńcowym. W modelu wieloczynnikowym liczba nieprawidłowych wyników oznaczeń związana była ze wzrastającym ryzykiem zgonu wczesnego (p<0,008) oraz po 28 dniach od incydentu wieńcowego (p<0,03). W porównaniu do mężczyzn z poziomami wskaźników zapalnych mieszczącymi się w najniższym kwartylu, mężczyźni z wynikami oznaczeń co najmniej 3 wskaźników zapalnych mieszczącymi się w najwyższym kwartylu mieli o 130% wyższe ryzyko zgonu sercowego w ciągu 28 dni od powikłania wieńcowego i o 50% wyższe ryzyko zawału serca.

Badanie potwierdziło związek poziomów wskaźników zapalnych z ryzykiem zgonu wieńcowego w obserwacji długoterminowej zdrowych mężczyzn. Zdaniem autorów, przedstawiane w badaniu wskaźniki wykazują zbliżoną wartość rokowniczą do CRP i wskazane wydaje się ich włączenie do standardowej oceny ryzyka oraz wskazań do zastosowania prewencji pierwotnej.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-07-06