Atypowe neuroleptyki w zaburzeniach zachowania w otępieniu-przegląd systematyczny

Philip Lee i wsp – Atypical antipsychotic drugs in the treatment of behavioural and psychological symptoms of dementia: systematic review BMJ 2004;329:75
U pacjentów z otępieniem często występują objawy takie jak: agresja, pobudzenie psychoruchowe, omamy, urojenia, zaburzenia snu, wędrowanie, powodujące znaczne obniżenie jakości życia pacjentów i ich opiekunów. Przez wiele lat podstawowymi lekami stosowanymi do leczenia tych zaburzeń były typowe neuroleptyki (haloperidol, perazyna, promazyna). Niestety liczne objawy uboczne i umiarkowana skuteczność ograniczają zastosowanie tych leków u pacjentów w wieku podeszłym.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe, atypowe neuroleptyki, które w przeciwieństwie do typowych, poza działaniem na receptor dopaminowy D2, działają także poprzez antagonizm receptora serotoninergicznego 5-HT2. Uważa się, że atypowe neuroleptyki powodują mniej objawów pozapiramidowych (zesp. parkinsonoidalny, późne dyskinezy).

W British Medical Journal Philip Lee i wsp. opublikowali wyniki przeglądu prac dotyczących oceny skuteczności neuroleptyków atypowych (w porównaniu z typowymi neuroleptykami i placebo) w leczeniu zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych u pacjentów z otępieniem. Autorzy zakwalifikowali do porównania pięć badań randomizowanych z zastosowaniem risperidonu i olanzapiny, w których przebadano łącznie 1570 pacjentów. Atypowe neuroleptyki okazały się skuteczniejsze od placebo w trzech pracach. W dwóch pracach skuteczność risperidonu i haloperidolu była porównywalna. Stosunkowo często występowały objawy uboczne takie jak: objawy pozapiramidowe, nadmierna senność i zaburzenia chodu.

Zdaniem autorów, przedstawione dane wskazują na niedostatek wiarygodnych dowodów na przewagę atypowych neuroleptyków nad typowymi w leczeniu zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych u pacjentów z otępieniem.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-07-10

 

0 replies on “Atypowe neuroleptyki w zaburzeniach zachowania w otępieniu-przegląd systematyczny”