Leki przeciwpsychotyczne a ryzyko nagłej śmierci sercowej

Sabine M.J.M Straus i wsp – Antipsychotics and the risk of sudden cardiac death Arch Int Med 2004;164:1293
W krajach rozwiniętych nagła śmierć sercowa jest jedną z głównych przyczyn zgonów sercowo-naczyniowych. Od lat 60-tych ubiegłego wieku w publikowanych opisach przypadków informowano o związku pomiędzy występowaniem nagłych zgonów sercowych a przyjmowaniem leków psychotropowych. Problem ten analizowano następnie w kilku badaniach epidemiologicznych, wykazując nawet 5.3-krotny wzrost ryzyka (iloraz szans). Badania te były jednak małe bądź prowadzone tylko na grupach chorych hospitalizowanych.

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki dużego, populacyjnego badania typu case-control (przypadek-kontrola), w którym autorzy ocenili zależność pomiędzy stosowaniem leków przeciwpsychotycznych a nagłym zgonem sercowym. Badanie było częścią dużego projektu Integrated Primary Care Information, a zebrane dane pochodziły od lekarzy podstawowej opieki i obejmowały informacje zawarte w dokumentacji medycznej ponad 500 000 chorych. Grupę badaną (cases) stanowiło 554 przypadków nagłych zgonów sercowych, które wystąpiły w czasie sześcioletniej obserwacji. Grupę kontrolną (controls) (w proporcji 10 controls : 1 case) stanowiły wybrane w sposób randomizowany osoby dopasowane między innymi pod względem wieku, płci oraz ośrodka medycznego.

Aktualne przyjmowanie neuroleptyków wiązało się z trzykrotnie wyższym ryzykiem nagłej śmierci sercowej (skorygowany iloraz szans OR, 3.3; 95% CI, 1.8-6.2). Ryzyko było najwyższe wśród pacjentów przyjmujących lek krótko (≤90 dni), wzrastało istotnie wraz ze wzrostem dawki leku (p<0.001) i było wysokie niezależnie od tego czy lek był przyjmowany w związku z rozpoznaną schizofrenią czy też z innego powodu. Nie zanotowano wzrostu ryzyka nagłej śmierci sercowej wśród pacjentów stosujących leki antypsychotyczne w przeszłości.

Zdaniem autorów potencjalnym mechanizmem łączącym stosowanie leków przeciwpsychotycznych z ryzykiem nagłej śmierci może być ich wpływ na wydłużenie odstępu QTc.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-06-28

 

0 replies on “Leki przeciwpsychotyczne a ryzyko nagłej śmierci sercowej”