Czy sam fakt rozpoznania cukrzycy wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie fizyczne i psychiczne?

G.A. Nichols i J.B. Brown – Functional status before and after diagnosis of type 2 diabetes Diabet Med 2004;21:793
Chorych na cukrzycę typu 2 charakteryzuje gorszy psychiczny i fizyczny stan funkcjonalny oraz większe wykorzystanie środków służby zdrowia, niż osoby bez cukrzycy. Nie wiadomo jednak, czy wpływ na te parametry mają wyłącznie objawy i powikłania cukrzycy, czy też znaczenie ma sama świadomość bycia chorym przewlekle.

Wykorzystując niedawną zmianę kryteriów diagnostycznych cukrzycy (zmiana poziomu glikemii na czczo z 7,8 mmol/l na 7,0 mmol/l) autorzy badania opublikowanego w Diabetic Medicine ocenili stan funkcjonalny osób przed rozpoznaniem cukrzycy i po fakcie powiadomienia o tej chorobie, przy użyciu odpowiednich kwestionariuszy. Na podstawie bazy danych wyników badań laboratoryjnych kwestionariusze wysłano i otrzymano wyniki od dwóch grup: spełniającej nowe kryteria cukrzycy typu 2 (498 ) i kontrolnej bez zaburzeń metabolizmu glukozy (589).

W punktowej ocenie stanu funkcjonowania fizycznego już przed rozpoznaniem osoby z cukrzycą wg nowych kryteriów wykazywały niższy stopień sprawności w porównaniu z grupą kontrolną (39,5 vs 42,1; p<0,001). Stopień sprawności umysłowej pozostawał na podobnym poziomie (51,4 vs 51,9; p=NS) w obu grupach. Po roku porównano stan funkcjonalny w podgrupach osób z cukrzycą, które zostały w międzyczasie powiadomione o rozpoznaniu przez swoich lekarzy pierwszego kontaktu (105) lub nie (168). Po roku czasu osoby świadome rozpoznania cukrzycy cechował podobny wskaźnik sprawności jak osoby nieświadome choroby.

Zdaniem autorów gorszy stan funkcjonalny chorych na cukrzycę (już przed jej rozpoznaniem) zależy od występowania elementów zespołu metabolicznego (nadciśnienia, otyłości i dyslipidemii), natomiast poinformowanie chorego o nowym rozpoznaniu nie wpływa w sposób istotny na stan psychofizyczny.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2004-07-16