Niedostateczna kontrola hiperglikemii pogarsza funkcje poznawcze – Rancho Bernardo Study

Alka M. Kanaya i wsp – Change in cognitive function by glucose tolerance status in older adults Arch Intern Med 2004;164:1327
W Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł poświęcony ocenie zaburzeń funkcji poznawczych w zależności od poziomu glikemii. Istnieją doniesienia obserwacyjne, mówiące o upośledzeniu funkcji poznawczych u osób z cukrzycą, jednakże jak dotąd nie przeprowadzono długoterminowej prospektywnej obserwacji osób poddanych standardowym badaniom diabetologicznym i psychologicznym.

Celem Rancho Bernardo Study była ocena zmian funkcji poznawczych w 4-letniej obserwacji u osób z normalną tolerancją glukozy (NGT), upośledzoną tolerancją glukozy (IGT) i cukrzycą (DM). Badanie przeprowadzono u 999 osób w wieku 42-89 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono 3 testy psychologiczne oceniające funkcje poznawcze: Mini-Mental State Examination, Verbal Fluency (VF) i Trail-Making Test B.

Wyjściowo oceniane 3 testami parametry funkcji poznawczych nie różniły się pomiędzy grupami NGT, IGT i DM. W analizie wieloczynnikowej potwierdzono, niezależne od innych czynników społeczno-zdrowotnych, obniżenie funkcji poznawczych w teście VF u kobiet z cukrzycą (p<0.007), w porównaniu do kobiet z IGT i NGT. Oceniono, że ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych u kobiet z cukrzycą jest 4-krotnie wyższe niż w pozostałych grupach. Pozostałe testy nie potwierdziły różnic pomiędzy grupami. W grupie mężczyzn różnice nie osiągnęły istotności statystycznej.

Badanie wykazało, że w ciągu 4 lat obserwacji, kobiety z DM narażone są na pogorszenie funkcji poznawczych (ocenianych testem VF), przy czym jedynym czynnikiem skorelowanym z pogorszeniem funkcji poznawczych był podwyższony poziom hemoglobiny glikowanej. Badanie potwierdza, że słaba kontrola glikemii może być przyczyną pogorszenia funkcji poznawczych u chorych z DM. Autorzy podkreślają, że intensywna kontrola hiperglikemii może chronić przed pogorszeniem funkcji poznawczych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-06-28

0 replies on “Niedostateczna kontrola hiperglikemii pogarsza funkcje poznawcze – Rancho Bernardo Study”