Spadek częstości udaru mózgu w Wielkiej Brytanii – badanie OXVASC

P. M. Rothwell i wsp – Change in stroke incidence, mortality, case-fatality, severity and risk factors in Oxfordshire, UK from 1981 to 2004 (Oxford Vascular Study) Lancet 2004;363:1925
Na całym świecie udar mózgu jest drugą pod względem częstości przyczyną zgonów i główną przyczyną trwałego inwalidztwa, wymagającego opieki osób trzecich. Ponieważ stale postępuje proces starzenia się społeczeństw, oczekiwany jest również wzrost częstości występowania udaru mózgu.

P. M. Rothwell na łamach czasopisma Lancet przedstawił wyniki wieloośrodkowego badania populacyjnego OXVASC (Oxford Vascular Study), którego celem była ocena częstości występowania udaru mózgu, związanej z nim śmiertelności i stopnia inwalidztwa, oraz ustalenie czynników ryzyka i skutecznych metod prewencji udaru.

Przeprowadzone w latach 2002-2004 badanie objęło ponad 90 tysięcy mieszkańców hrabstwa Oxford (Anglia), a uzyskane dane autorzy porównali z wynikami podobnego badania OCSP (Oxford Community Stroke Project), zrealizowanego w tym samym regionie w latach 1981-1984. W czasie dwóch lat trwania badania OXVASC pierwszy w życiu udar mózgu wystąpił u 262 osób. Autorzy uznali badaną populację za reprezentatywną dla całego angielskiego społeczeństwa i uzyskane wyniki odnieśli do ogólnej liczby mieszkańców Anglii; w ten sposób roczne ryzyko wystąpienia pierwszego udaru wyniosło 1,62 na 1000 osób i było znacząco niższe od ryzyka, stwierdzonego w badaniu OCSP, wynoszącego 2,27/1000 osób (p=0,0002).

Chorzy z udarem, dokonanym w czasie trwania badania OXVASC znacznie częściej przyjmowali leki przeciwpłytkowe, hipotensyjne i modyfikujące gospodarkę lipidową, oraz rzadziej palili papierosy niż chorzy z udarem przed dwudziestu laty.

Według autorów pracy, wyraźny spadek częstości udaru mózgu, mimo postępującego starzenia się ludności Anglii, może być wynikiem powszechnego stosowania leków, wpływających na rozwój miażdżycy oraz rozpropagowania postaw prozdrowotnych w społeczeństwie.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-06-12

0 replies on “Spadek częstości udaru mózgu w Wielkiej Brytanii – badanie OXVASC”