Szybka spoczynkowa czynność serca jest czynnikiem prognostycznym zgonu w wieloletniej obserwacji

Tomonori Okamura i wsp – Resting heart rate and cause-specific death in a 16.5-year cohort study of the Japanese general population Am Heart J 2004;147:1024
W American Heart Journal opublikowano wyniki badania kohortowego, w którym badacze japońscy przeprowadzili wieloletnią obserwację licznej grupy dorosłych osób (n = 8800), chcąc ocenić zależność pomiędzy spoczynkową czynnością serca a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych i niezależnie od przyczyny.

Niewątpliwą zaletą pracy jest długość okresu obserwacji, wynosząca średnio 16.5 roku. Wcześniejsze badania o podobnym charakterze prowadzono w populacjach krajów Zachodnich. Autorzy z Japonii chcieli sprawdzić, czy dodatnia korelacja pomiędzy szybszą spoczynkową czynnością serca a śmiertelnością dotyczy także mieszkańców Dalekiego Wschodu.

Okazało się, że w grupie mężczyzn w średnim wieku (30 do 59 lat), osoby z najwyższego kwartyla czynności serca miały znamiennie podwyższone względne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (względne ryzyko 2.2; 95% przedział ufności 1.22-5.31) i niezależnie od przyczyny (1.45; 1.06-2.00). U kobiet w tym samym przedziale wiekowym, przynależność do najwyższego kwartyla czynności serca wiązała się ze wzrostem ryzyka zgonu niezależnie od przyczyny (1.94; 1.26-3.01). Ponadto, stwierdzono znamienną, dodatnią korelację pomiędzy czynnością serca a incydentami sercowymi, chociaż nie udarami mózgu. Powyższe zależności nie występowały u osób w wieku 60 lat i starszych.

Podsumowując, podobnie jak w populacjach krajów Zachodnich, również u mieszkańców Japonii w średnim wieku szybka spoczynkowa czynność serca jest niezależnym czynnikiem prognostycznym zgonu w wieloletniej obserwacji.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-06-06