Zmienność odpowiedzi na leczenie hipotensyjne-komentarz redakcyjny

B Materson – Variability in response to antihypertensive drug treatment Hypertension 2004;43:1166
W komentarzu do wyników badania ATIME Materson szerzej omawia zmienność pomiarów ciśnienia tętniczego. Wśród jej przyczyn wymienia między innymi różnice zależne od techniki pomiaru i osoby badającej. Temu problemowi zapobiegać ma standaryzacja sprzętu, szkolenia w technikach pomiaru, uśrednianie wyników wielu pomiarów oraz, gdy to możliwe, posługiwanie się 24-godzinnym automatycznym monitorowaniem ciśnienia (ABPM).

Zmienność pomiarów może mieć też przyczyny fizjologiczne (pora dnia i roku, temperatura otoczenia, wpływ nikotyny i kofeiny, stan emocjonalny). Szczegółowe protokoły badań klinicznych mają na celu zmienność tę wyeliminować.

Odnosząc się do wyników ATIME autor komentarza uważa, że rasa nie powinna stanowić jedynego czynnika decydującego o wyborze leku hipotensyjnego. Jak wykazały analizy Veterans Administration Cooperative Study Group, dopiero uwzględnienie jednocześnie rasy i wieku chorych (poniżej i powyżej 60 roku życia) pozwala z dobrą dokładnością przewidywać zmiany aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w odpowiedzi na leczenie hipotensyjne. Brakuje natomiast innych miarodajnych wskaźników pozwalających przewidywać dobrą reakcję na leki wpływające na układ RAA.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-06-30

0 replies on “Zmienność odpowiedzi na leczenie hipotensyjne-komentarz redakcyjny”