Różnice w odpowiedzi na leczenie hipotensyjne w zależności od rasy

E Mokwe i wsp – Determinants of Blood Pressure Response to Quinapril in Black and White Hypertensive Patients: The Quinapril Titration Interval Management Evaluation Trial Hypertension 2004;43:1202
Uważa się, iż odpowiedź na leczenie hipotensyjne może zależeć od rasy. W szczególności u rasy czarnej skuteczność ACE inhibitorów, blokerów receptora angiotensyny i beta blokerów wydaje się niższa być niż diuretyków i antagonistów wapnia.

Na łamach Hypertension, opublikowano wyniki badania Quinapril Tritration Interval Management Evaluation (ATIME), w którym na grupie 533 czarnych i 2046 białych Amerykanów oceniano wpływ rasy i innych czynników na skuteczność ACE inhibitora (chinaprilu).

Amerykanie rasy czarnej reagowali na leczenie słabiej od chorych rasy białej. Różnica w wysokości ciśnienia tętniczego wynosiła 4.7 mm Hg i 2.4 mm Hg, odpowiednio dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. Okazało się jednak, że po uwzględnieniu innych niż rasa czynników (wiek, płeć, BMI, wysokość ciśnienia przed leczeniem) różnica między grupami chorych o odmiennym kolorze skóry maleje do odpowiednio 2.3 mm Hg i 1.9 mm Hg. Zaobserwowane w wyjściowej analizie różnice nie były więc spowodowane wyłącznie różnicami w kolorze skóry, ale również zmiennością reakcji na leczenie hipotensyjne „wewnątrz” grup rasowych.

Zdaniem autorów pracy, wyniki badania kwestionują zasadność opierania się o kryterium rasy przy podejmowaniu decyzji o wdrożeniu monoterapii ACE inhibitorem.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-06-28

0 replies on “Różnice w odpowiedzi na leczenie hipotensyjne w zależności od rasy”