Penicylina V nie wykazuje wyższości nad placebo u dzieci z bólem gardła

S. Zwart i wsp – Pennicilin V did not shorten symptoms in children with sore throat EBM 2004;9:77
Na łamach “Evidence Based Medicine” zamieszczono opatrzone komentarzem streszczenie badania autorstwa Zwarta i wsp., w którym oceniano skuteczność penicyliny V w porównaniu z placebo u dzieci z bólem gardła. Pełny tekst pracy został opublikowany w British Medical Journal.

Łącznie 145 dzieci z bólem gardła w wieku od 4 do 15 lat losowo przydzielono do grupy z doustną penicyliną V podawaną przez 3 lub 7 dni (250 mg 3 razy dziennie u dzieci w wieku 4-10 lat i 500 mg 3 razy dziennie u dzieci w wieku 10 lat i starszych) bądź placebo. Kryterium włączenia do próby było rozpoznanie co najmniej dwóch kryteriów Centora (gorączka, niewystępowanie kaszlu, obrzęk i tkliwość węzłów chłonnych szyjnych przednich i wysięk na migdałkach). U 62% dzieci stwierdzono dodatni wynik posiewu z gardła na obecność paciorkowców beta-hemolizujących grupy A. Głównymi punktami końcowymi były: czas utrzymywania się objawów liczony od rozpoczęcia leczenia i odsetek eradykacji bakterii.

Nie było istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem wpływu interwencji na objawy. Co ciekawe, jedynym wyjątkiem było korzystniejsze działanie placebo w porównaniu z 3-dniową antybiotykoterapią u dzieci z dodatnim wynikiem posiewu z gardła. Odsetek eradykacji był większy w grupie z penicyliną przez 7 dni niż w grupie z placebo (68% vs 28%, p<0.05).

Powyższe wyniki są zgodne z obserwacjami z analogicznych prac u osób dorosłych. Zdaniem komentującego wyniki pracy Mortena Lindbaeka uzasadniony wydaje się wniosek, że penicylina V jest mało przydatna u dzieci z bólem gardła, prawdopodobnie także u tych zakażonych paciorkowcami beta-hemolizującymi grupy A. W praktyce klinicznej decyzja o zastosowaniu antybiotykoterapii powinna być podjęta wspólnie z rodzicami. Dobrą opcją wydaje się być recepta z odroczoną (tylko w razie braku poprawy) realizacją. Prawdopodobieństwo powikłań jest niewielkie i można je skutecznie leczyć w momencie ich pojawienia się.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2004-05-28