Choroby przewlekłe – problem ogólnoświatowy

Derek Yach i wsp – The global burden of chronic diseases. Overcoming impediments to prevention and control JAMA 2004;291:2616
W Journal of the American Medical Association ukazał się artykuł poświęcony przeszkodom na drodze do skutecznej profilaktyki i kontroli przewlekłych chorób w skali ogólnoświatowej.

Choroby przewlekłe stały się najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Szacuje się, że każdego roku pochłaniają 29 milionów ofiar (w tym 17 milionów zgonów z powodu nadciśnienia, choroby wieńcowej i udarów).

Problem dotyczy nie tylko krajów rozwiniętych. Przewiduje się, że w odniesieniu do roku 1990, w roku 2020 śmiertelność z powodu choroby niedokrwiennej serca wzrośnie w krajach rozwijających się o 120% u kobiet i 137% u mężczyzn.

W 2000 roku liczbę chorych na cukrzycę na świecie szacowano na 171 milionów, do roku 2030 liczba ta ma wzrosnąć do 366 milionów, w tym 298 mieszkańców krajów rozwijających się.

Biorąc pod uwagę skalę problemu jaki stanowią, choroby przewlekłe są niedoceniane przez osoby i instytucje odpowiedzialne za politykę zdrowotną, a programy przeciwdziałania i leczenia chorób przewlekłych są niedowartościowane i niedofinansowane. Istnieje wiele przyczyn tych zaniedbań. Przykładowo, decydenci nie dysponują aktualnymi danymi na temat występowania chorób przewlekłych lub są przekonani, że dotyczą one wyłącznie osób w podeszłym wieku, wynikają z ryzykownych nawyków, a ich prewencja i leczenie są drogie i nieskuteczne. Ponadto, kontrola chorób przewlekłych nie wpisuje się w aktualne cele ogólnoświatowej polityki zdrowotnej, koncentrującej się na chorobach zakaźnych i leczeniu przypadków “ostrych”.

Autorzy artykułu wskazują na potrzebę stałego podkreślania globalnych następstw przewlekłych chorób oraz przekonywania decydentów o konieczności zmiany dotychczasowej polityki, także poprzez udostępnianie im aktualnych, wysokiej jakości danych epidemiologicznych. Tylko zintegrowane działania popularyzatorskie, podparte wynikami wartościowych badań naukowych, mogą odwrócić niekorzystne trendy w zapadalności i śmiertelności z powodu przewlekłych chorób na świecie.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-06-02

0 replies on “Choroby przewlekłe – problem ogólnoświatowy”