Epidemia otyłości w USA- dane z lat 1999-2002

A.A. Hedley i wsp – Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, 1999-2002 JAMA 2004;291:2847
Wyniki pomiarów wzrostu i masy ciała wykonywane w ramach programu NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) były już od lat 1960-tych wykorzystywane dla określenia wskaźników otyłości w USA. Prezentowanym na łamach JAMA raporcie Hedley i wsp., opierając się na badaniach przeprowadzonych w ramach NHANES z 1999-2002, przedstawili aktualną sytuację epidemiologiczna dotyczącą nadwagi (BMI 25,0-29,9 kg/m2), otyłości (BMI >30,0 kg/m2) i otyłości patologicznej (BMI >40,0 kg/m2) w grupie 4390 osób dorosłych oraz częstość występowania nieprawidłowej masy ciała w grupie 4258 dzieci. Otyłość i nadwagę w grupie dzieci rozpoznawano, gdy BMI przekraczało 95 percentyl, a zagrożenie nadwagą, gdy BMI zawierało się w 85-95 percentylu.

Uzyskane wyniki potwierdzają epidemiczny charakter zaburzeń masy ciała. Częstość nadwagi i otyłości w populacji osób dorosłych wyniosła 65,7%, samej otyłości 30,6% i otyłości patologicznej 5,1%. W grupie dzieci (6-19 lat) nadwagę i otyłość lub zagrożenie nadwagą stwierdzono u 31,5%, natomiast samą nadwagę i otyłość u 16,5%.

W niektórych grupach wskaźniki epidemiologiczne nieprawidłowej masy ciała były szczególnie wysokie. U dzieci istotnie wyższą częstość nadwagi i otyłości stwierdzono u dziewczynek rasy czarnej – 18,7% i latynoskiej – 24,7% oraz u chłopców rasy latynoskiej – 25,5%. U dorosłych otyłość istotnie częściej występowała u kobiet niż u mężczyzn – 33,2% vs 27,6%, zwłaszcza u kobiet rasy czarnej – 49,0% i latynoskiej – 38,4%. Kobiety rasy czarnej cechował również najwyższy wskaźnik chorobowości z powodu otyłości patologicznej – 13,5%. W przypadku mężczyzn nie obserwowano istotnych różnic między osobami o różnej przynależności rasowej.

Docelowe wartości wskaźników epidemiologicznych otyłości w 2010 roku, zaproponowane przez Inicjatywę Healthy People 2010, to prawidłowa masa ciała u 60,0% populacji oraz nie przekraczająca 5% częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-06-16

 

0 replies on “Epidemia otyłości w USA- dane z lat 1999-2002”