Ryzyko choroby wieńcowej w całej populacji USA

Earl S. Ford, Wayne H. Giles, Ali H. Mokdad – The distribution of 10-year risk for coronary heart disease among U.S. adults J Am Coll Cardiol 2004;43:1791
Na podstawie danych, uzyskanych w wieloletnim, obserwacyjnym badaniu Framingham, opracowana została w USA statystyczna metoda oceny 10-letniego ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej – skala Framingham. E. Ford i wsp. zastosowali ją do oszacowania zagrożenia chorobą wieńcową całego społeczeństwa amerykańskiego – wyniki badania opublikowali w Journal of the American College of Cardiology.

W swojej pracy wykorzystali dane blisko 14 tysięcy osób, zebrane podczas przeprowadzonego w latach 1988-1994 w USA populacyjnego badania NHANES III (Third National Health and Nutrition Study). W skali Framingham ryzyko zagrożenia chorobą wieńcową oceniane jest na podstawie wieku, wartości ciśnienia tętniczego, palenia papierosów oraz stężenia w surowicy krwi cholesterolu całkowitego i związanego z lipoproteiną o wysokiej gęstości (HDL). Ponieważ grupa osób zaangażowana do badania NHANES III stanowiła wierne odzwierciedlenie społeczeństwa amerykańskiego, autorzy uzyskane wyniki odnieśli do całej dorosłej populacji USA.

Według nich, 81,7% dorosłych Amerykanów (ok. 140 milionów osób) charakteryzuje się mniejszym niż 10% ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej w najbliższych 10 latach, 15,5% (ok. 23 miliony osób) ryzykiem zawartym między 10% a 20%, natomiast 2,9% (ok. 4 miliony osób) – ryzykiem przekraczającym 20%.

Autorzy uważają, że ich analiza może być przydatna dla oceny kosztów, jakie będzie musiała ponieść amerykańska służba zdrowia w niedalekiej przyszłości. Przyznają jednocześnie, że wskazane jest opracowanie nowych metod oceny ryzyka choroby wieńcowej, uwzględniających inne czynniki, takie jak otyłość, obciążający wywiad rodzinny oraz stężenie reaktywnego białka C.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-05-19

0 replies on “Ryzyko choroby wieńcowej w całej populacji USA”