“Możliwa” choroba wieńcowa przy ujemnym teście wysiłkowym a rokowanie u mężczyzn

J. Bodegard i wsp – Possible angina detected by the WHO angina questionnaire in apparently healthy men with a normal exercise ECG: coronary heart disease or not? A 26 year follow up study Heart 2004;90:627
W czerwcowym numerze Heart ukazały się wyniki długoterminowej obserwacji mężczyzn włączonych do norweskiego programu prewencji choroby wieńcowej. Celem analizy było określenie znaczenia rokowniczego rozpoznania choroby wieńcowej na podstawie kwestionariusza WHO (WHO angina questionnaire), przy ujemnym wyniku maksymalnego testu wysiłkowego.

Do badania włączono ponad 2 tysiące mężczyzn z poczuciem zdrowia, których przebadano i określono ryzyko choroby wieńcowej. Z grupy tej pomimo ujemnego elektrokardiograficznie i klinicznie testu wysiłkowego u 68 mężczyzn postawiono rozpoznanie “możliwej choroby wieńcowej”. Grupę tą porównano z ponad 1831 mężczyznami z ujemnym wynikiem kwestionariusza i testu wysiłkowego. Obserwacje powikłań prowadzono przez średnio 26 lat.

W porównaniu do osób bezobjawowych, mężczyźni z rozpoznaniem “możliwej choroby wieńcowej” mieli prawie dwukrotnie wyższą śmiertelność z przyczyn sercowych (25% vs 14% , p<0,02) oraz wyższą częstość CABG i zawałów serca. Wyższą częstość zgonów w grupie “możliwej choroby wieńcowej” odnotowano po 15 latach obserwacji (różnice dotyczące CABG stwierdzano wcześniej). W analizie wieloczynnikowej rozpoznanie “możliwej choroby wieńcowej” było najistotniejszym czynnikiem ryzyka zgonu sercowego [RR 1,7 (95%CI 1,2-2,1), p<0,022].

Badanie wskazuje, że mężczyźni przyznający się do wysiłkowych bólów w klatce piersiowej pomimo ujemnego wyniku testu wysiłkowego, mają wyższe ryzyko zgonu sercowego i powikłań sercowych (zawału serca i konieczności wykonania CABG). Kwestionariusz dławicy według WHO jest, w opinii autorów, przydatnym narzędziem klinicznym do wstępnej selekcji osób zagrożonych rozwojem choroby wieńcowej. Praktyczną wskazówką płynącą z badania jest potrzeba uważnej obserwacji i modyfikacji czynników ryzyka u mężczyzn przyznających się do wysiłkowych bólów w klatce piersiowej (niezależnie od ujemnego wyniku testu wysiłkowego).

Opracowane na podstawie: Heart / 2004-06-16

0 replies on ““Możliwa” choroba wieńcowa przy ujemnym teście wysiłkowym a rokowanie u mężczyzn”