Jak często mierzyć ciśnienie tętnicze?

Gianfranco Parati, George Stergiou – Self blood pressure measurement at home: how many times? J Hypertens 2004;22:1075
Ciśnienie krwi u ludzi charakteryzuje się dużą zmiennością w ciągu dnia, dlatego też powszechnie uważa się, że nie należy decydować o rozpoczęciu lub zmianie leczenia nadciśnienia tętniczego na podstawie wyniku pojedynczego pomiaru.

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zalecają, aby lekarze praktycy nie opierali się wyłącznie na ocenie ciśnienia w gabinecie, lecz również uwzględniali wyniki jego całodobowej automatycznej rejestracji oraz wyniki pomiarów wykonywanych samodzielnie przez chorych w domu.

Zgodnie z zaleceniami Grupy Roboczej European Society of Hypertension, pomiary domowe należy dokonywać dwukrotnie rano i dwukrotnie wieczorem, przez 7 dni, a w analizie odrzucić rezultaty uzyskane w pierwszej dobie. Tak więc łącznie European Society of Hypertension zaleca uśrednienie wyników 24 pomiarów.

G. Parati i G. Stergiou omawiają w Journal of Hypertension rezultaty dotychczasowych badań porównujących pomiary wykonywane u chorych z nadciśnieniem tętniczym w domu i w gabinecie lekarskim. Wskazują one, że rezultaty wielokrotnie powtarzanych pomiarów domowych są znacznie bliższe wynikom całodobowej automatycznej rejestracji, uznawanej obecnie za złoty standard w ocenie ciśnienia tętniczego.

Istnieją rozbieżności, jaka liczba pomiarów jest niezbędna do uzyskania rzetelnych informacji o rzeczywistym poziomie ciśnienia. Niektóre badania sugerują, że już dwa pomiary dziennie w domu chorego przewyższają dokładnością pomiary w czasie wizyty u lekarza.

Autorzy cytują wyniki pracy Ohkubo i wsp., którzy wykazali istotnie większe znaczenie rokownicze pomiarów domowych nad pomiarami w gabinecie lekarskim – średnie wartości, uzyskane już z kilku pomiarów ciśnienia w domu lepiej korelowały z ryzykiem udaru mózgu. Parati i Stergiou podkreślają w podsumowaniu artykułu, że pomiary ciśnienia w domu niosą znaczące informacje o jego rzeczywistym poziomie i mają istotne znaczenie rokownicze. Dlatego też lekarze powinni nakłaniać pacjentów do tej formy kontroli ciśnienia tym bardziej, że jest ona metodą tanią i łatwą w realizacji.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2004-05-16

0 replies on “Jak często mierzyć ciśnienie tętnicze?”