Program poprawy kontroli glikemii u chorych leczonych przez lekarzy rodzinnych we Francji

M. Varroud-Vial i wsp – Improving glycaemic control of patients with type 2 diabetes in a primary care setting: a French application of the Staged Diabetes Management programme Diabet Med 2004;21:592
Z danych epidemiologicznych wynika, że u ponad 50% chorych na cukrzycę poziomy hemoglobiny glikowanej przekraczają zalecane normy, a lekarze rodzinni zbyt wolno dokonują zmian w terapii w przypadku hiperglikemii.

Autorzy pracy prezentowanej w Diabetic Medicine oceniali, czy oparty na standardach diabetologicznych, stopniowany program leczenia cukrzycy typu 2 skutkować będzie poprawą wyrównania metabolicznego, a także lepszą kontrolą ciśnienia tętniczego i stężeń lipidów. Oceniono również jakość życia oraz koszty wprowadzenia takiego postępowania.

Badanie przeprowadzono we Francji wśród lekarzy rodzinnych pracujących w obszarach podmiejskich i wiejskich. Lekarzy randomizowano do grupy interwencyjnej – wdrożenia stopniowanego programu opieki diabetologicznej (adaptacja programu STG, Staged Management Program, 192 pacjentów) lub kontrolnej – kontynuowania dotychczasowego sposobu leczenia (148 pacjentów). Badanie trwało rok.

Zastosowanie przez lekarzy rodzinnych programu leczenia zgodnego ze standardami skutkowało poprawą wyrównania glikemii: w grupie interwencyjnej poziom HbA1c obniżył się o 0,31%, a w grupie kontrolnej wzrósł o 0,56% (p<0,001 dla różnicy między grupami). W porównaniu z grupą kontrolną, w grupie interwencyjnej pacjenci częściej przeprowadzali samokontrolę glikemii. Nie stwierdzono różnic w zakresie skuteczności terapii nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych, jak również w częstości epizodów hipoglikemii.

Podkreślić należy, że wyniki te osiągnięto przy nieznamiennej różnicy miesięcznych kosztów (35 Euro miesięcznie), a interwencja nie wiązała się z pogorszeniem jakości życia. Badanie wykazało zatem, że wdrożenie programu stopniowanej opieki diabetologicznej opartego na standardach poprawia wyrównanie metaboliczne u chorych na cukrzycę, bez znacznego zwiększenia kosztów.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2004-06-07

0 replies on “Program poprawy kontroli glikemii u chorych leczonych przez lekarzy rodzinnych we Francji”