Zmniejszenie śmiertelności związane ze stosowaniem ACE inhibitorów w niepowikłanej cukrzycy

D.T. Eurich i wsp – Reduced mortality associated with the use of ACE inhibitors in patients with type 2 diabetes Diabetes Care 2004;27:1330
Chorzy z cukrzycą umierają przede wszystkim z powodu jej mózgowych i sercowych powikłań makronaczyniowych. Istotną rolę w patofizjologii chorób układu sercowo-naczyniowego odgrywa układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA).

Wyniki najnowszych badań wskazują, iż zahamowanie aktywności RAA u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego zmniejsza śmiertelność. Brak jest podobnych danych dotyczących cierpiących na cukrzycę osób bez choroby układu sercowo-naczyniowego.

Autorzy badania obserwacyjnego przedstawionego na łamach Diabetes Care posłużyli się bazą danych Saskatchewan, wyodrębniając pacjentów z cukrzycą bez chorób układu sercowo-naczyniowego, którzy niedawno rozpoczęli leczenie hipoglikemizujące, i podzielili ich na dwie grupy: leczoną inhibitorami konwertazy angiotensyny (n=1187) oraz kontrolną (n=4989). Chorych obserwowano prospektywnie przez średnio 5.3±2.1 roku. Pacjenci leczeni inhibitorami ACE byli młodsi (59,8 vs 60,9 lat), częściej płci żeńskiej (51,1% vs 41,8%), częściej otrzymywali inne leki (m.in. przeciwpłytkowe, antyarytmiczne, B-blokery, blokery kanału wapniowego, diuretyki i insulinę) oraz częściej cierpieli na inne choroby przewlekłe.

Śmiertelność całkowita i sercowo-naczyniowa okazały się mimo to niższe w grupie leczonej inhibitorami ACE, w porównaniu z grupą kontrolną, odpowiednio: 8,6% v 17,1% oraz 3,4% v 5,2%  (P<0.001 i P<0.012).

Tak więc, jak szacują autorzy, aby zapobiec 1 zgonowi należy przez około 4 lata leczyć ACE inhibitorem 12 chorych, u których niedawno rozpoczęto podawanie leków przeciwcukrzycowych. Omawiając ograniczenia pracy zwracają uwagę, że nie mieli dostępu do informacji dotyczących modyfikowalnych czynników wyjściowego ryzyka sercowo-naczyniowego (poziom glikemii, wysokość ciśnienia tętniczego, zaburzenia lipidowe, palenie papierosów, itp.), przypominając jednocześnie o obserwacyjnym charakterze swojej pracy.

Mimo to, ich zdaniem, uzyskane dane stanowią podstawę do szerszego zastosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny u chorych z cukrzycą, bez towarzyszących chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-05-07

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-05-07

0 replies on “Zmniejszenie śmiertelności związane ze stosowaniem ACE inhibitorów w niepowikłanej cukrzycy”