Badania przesiewowe w kierunku oceny ryzyka samobójstwa w praktyce lekarza pierwszego kontaktu – zalecenia USPSTF

Bradley Gaynes i wsp – Screening for suicide risk in adults: a summary of the evidence for the U.S. preventive services task force Ann Intern Med 2004;140:822
W 2001 roku samobójstwa znajdowały się na 11 pozycji wśród ogółu przyczyn zgonów w USA, co stanowiło 1,3% wszystkich zgonów. Liczba ta jest dwukrotnie większa od liczby zgonów spowodowanych infekcją HIV.

W Annals of Internal Medicine zespół ekspertów U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) dokonał systematycznego przeglądu prac i sformułował zalecenia dotyczące możliwości oceny ryzyka samobójstwa w badaniach przesiewowych. Pełniejsze informacje na ten temat znajdują się w artykule opublikowanym na stronach internetowych USPSTF (www.preventiveservices.ahrq.gov).

Celem prac zespołu było zbadanie, czy ukierunkowane poszukiwanie czynników ryzyka samobójstwa przez lekarza ogólnego zmniejsza częstość występowania i skuteczność prób samobójczych. USPSTF nie znalazło danych wystarczających, aby argumentować za lub przeciw rutynowym badaniom przesiewowym. Skuteczność stosowania pytań przesiewowych, czy specjalnych kwestionariuszy badających ryzyko samobójstwa nie została udowodniona w jednoznaczny sposób. Co więcej, USPSTF stwierdziło, iż brak jest danych potwierdzających jednoznacznie, że leczenie osób z grupy wysokiego ryzyka ogranicza występowanie usiłowań samobójczych lub ich śmiertelność. Nie wiadomo również jakie szkody przynosi prowadzenie tego rodzaju badań przesiewowych w populacji ogólnej.

Autorzy raportu przytaczają jednak opinię innych organizacji medycznych z USA i Kanady, zalecających szczególną czujność lekarzy w stosunku do pacjentów z grup zwiększonego ryzyka wystąpienia próby samobójczej (depresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, inne zaburzenie psychiczne, próba samobójcza w wywiadzie, również w wywiadzie rodzinnym).

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-06-18

0 replies on “Badania przesiewowe w kierunku oceny ryzyka samobójstwa w praktyce lekarza pierwszego kontaktu – zalecenia USPSTF”