Rodzinne występowanie objawowych wymiarów w depresji

Ania Korszun i wsp – Familiality of symptom dimensions in depression Arch Gen Psych 2004; 61:468
Opracowanie A.Korszun i wsp. jest pierwszym, w którym tak wyczerpująco przeanalizowano problem rodzinnego występowania grup objawów depresyjnych w oparciu o dokładnie zdiagnozowaną grupę pacjentów oraz porównanie wyników z niespokrewnioną depresyjną grupą kontrolną.

Autorzy przebadali 475 par rodzeństwa, u których potwierdzono wystąpienie przynajmniej 2 epizodów depresyjnych o umiarkowanym bądź znacznym natężeniu. Wyszczególniono 26 objawów depresji (w tym objawy lękowe). Następnie, uwzględniając ich podobieństwo, obserwowane symptomy połączono w grupy objawów.

Pierwsza grupa obejmowała objawy związane z nastrojem i zaburzeniami psychomotorycznymi, takie jak: anhedonia, zmniejszenie aktywności, spadek zainteresowań, utrata libido. Druga grupa obejmowała objawy lękowe. Trzecia grupa objawy, których wspólną cechą było pobudzenie psychoruchowe, poczucie winy i skłonności samobójcze. Czwartą grupę stanowiły objawy związane z zaburzeniami jedzenia i snu.

Badania porównawcze wykazały znamienny, chociaż niski (0.145; P=.001) poziom korelacji pierwszej grupy i umiarkowany poziom korelacji drugiej (0.335; P<.001) oraz trzeciej grupy (0.362 P<.001) objawów depresyjnych u rodzeństwa.

Zdaniem autorów, sugeruje to znaczący udział czynnika rodzinnego, być może genetycznego, w etiologii grup objawów depresyjnych. Można sądzić, że każda z wyszczególnionych grup objawów depresyjnych może być warunkowana odrębnym genem lub grupą genów, co jest istotne dla dalszych badań genetycznego podłoża depresji. W przyszłości może to być pomocne przy opracowywaniu nowych leków antydepresyjnych, których działanie będzie ukierunkowane na leczenie dominującej w obrazie psychopatologicznym grupy objawów. Autorzy zauważają, że w przypadku zaburzeń snu i jedzenia rodzinna korelacja nie została udowodniona i nadal należy podejrzewać istotny wpływ czynnika sytuacyjnego na ten wymiar depresji.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-05-07

 

0 replies on “Rodzinne występowanie objawowych wymiarów w depresji”