ACE Inhibitory: nowe leczenie w migotaniu przedsionków?

Sana M. Al-Khatib – Angionensin-converting enzyme inhibitors: a new therapy for atrial fibrillation? Am Heart J 2004;147:751
W American Heart Journal ukazał się komentarz redakcyjny do opublikowanej w tym samym numerze czasopisma pracy Zamana i wsp., poświęconej zastosowaniu inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) u chorych z migotaniem przedsionków.

Coraz więcej badań wskazuje na to, że inhibitory ACE działają antyarytmicznie w migotaniu przedsionków. Chociaż dokładny mechanizm nie jest znany, obserwowany efekt powstaje prawdopodobnie w związku z wpływem tej grupy leków na elektryczny remodeling przedsionków.  W retrospektywnej analizie badania SOLVD, w porównaniu z grupą leczoną placebo, w grupie leczonej enalaprilem odnotowano 78% spadek częstości migotań przedsionków.

Zaman i wsp. przedstawili wyniki badania oceniającego zastosowanie inhibitorów ACE, jako leków ułatwiających kardiowersję i utrzymujących rytm zatokowy. Porównali 2 grupy chorych z napadowym migotaniem przedsionków: przyjmujących i nie przyjmujących inhibitory ACE wykazując, że liczba defibrylacji koniecznych do przywrócenia rytmu zatokowego, jak również wskaźnik ponownych hospitalizacji z powodu migotania przedsionków, były istotnie niższe w grupie leczonej inhibitorami ACE.

Wyniki badania oceniono jako obiecujące, mimo ograniczeń metodologicznych (do badania włączono tylko 47 chorych, próba nie miała charakteru randomizowanego, pacjenci otrzymywali różne inhibitory ACE, wykluczono chorych z dysfunkcją lewej komory, chorobą zastawkową i migotaniem przedsionków trwającym dłużej niż 6 miesięcy).

Zdaniem autorki komentarza, wyniki wskazują na wyraźną potrzebę zaplanowania randomizowanych prób klinicznych, które ostatecznie określą rolę inhibitorów ACE w leczeniu migotania przedsionków.

Opracowane na podstawie: American Heart Association / 2004-05-26