Coraz wyższe ciśnienie tętnicze u dzieci

Paul Muntner i wsp – Trends in blood pressure among children and adolescents JAMA 2004;291:2107

Dane patofizjologiczne wskazują, że wiele istotnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, między innymi nadwaga oraz nadciśnienie tętnicze, zaczyna rozwijać się już we wczesnym okresie życia.  Ostatnio wykazano, że niepokojąco wzrasta ilość dzieci i młodzieży z nadwagą; mniej danych epidemiologicznych dotyczy częstości występowania nadciśnienia tętniczego w tej grupie wiekowej.

Muntner i wsp. opublikowali na łamach Journal of American Medical Association, wyniki populacyjnego badania NHANES 1999-2000 (National Health and Nutrition Examination Survey), odnoszące się do wysokości ciśnienia tętniczego i porównali je z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w latach 1988-1994. W obecnej pracy wykorzystano dane ponad 2 tysięcy mieszkających w USA dzieci i młodzieży obojga płci, w wieku od 8 do 17 lat. U uczestników badania dokonywano pomiarów wzrostu, wagi oraz ciśnienia tętniczego.

Średnie ciśnienie tętnicze w całej badanej populacji wynosiło 106/61.7 mm Hg, przy czym zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego wzrastały wraz z wiekiem. Po uwzględnieniu wieku, rasy, oraz płci, średnie wartości ciśnienia uzyskane w czasie obecnego badania były wyższe niż w latach 1988-94: ciśnienie skurczowe o 1.4 mm Hg, zaś ciśnienie rozkurczowe o 3.3 mm Hg (p<0.001 dla obu wartości). Po uwzględnieniu wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI) różnice wartości ciśnienia tętniczego między obu badaniami zmniejszyły się o 29% i 12% (dla odpowiednio ciśnienia skurczowego i rozkurczowego).

Autorzy pracy uważają, że wzrost średnich wartości ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w USA w ostatnich latach tylko częściowo można tłumaczyć częstszym występowaniem otyłości. Należy dążyć do zidentyfikowania innych przyczyn zaobserwowanego trendu oraz wdrożyć działania prewencyjne nakierowane na tę grupę wiekową.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-05-05

0 replies on “Coraz wyższe ciśnienie tętnicze u dzieci”