Wywiad rodzinny a ryzyko choroby wieńowej (badanie Framingham)

Donald M. Lloyd-Jones i wsp – Parental cardiovascular disease as a risk factor for cardiovascular disease in middle-aged adults JAMA 2004;291:2204
Obciążający wywiad rodzinny jest powszechnie uznawany za niezależny czynnik ryzyka choroby wieńcowej, jednak dotychczasowe badania potwierdzające zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów wieńcowych u osób, których rodzice chorowali na chorobę wieńcową, mają charakter retrospektywny.

Lloyd-Jones i wsp. opublikowali na łamach czasopisma Journal of American Medical Association wyniki prospektywnej pracy, stanowiącej część prowadzonego od 1948 roku amerykańskiego badania obserwacyjnego Framingham Heart Study. Autorzy wykorzystali dane z 8-letniej obserwacji ponad 2300 osób w wieku ponad 30 lat (średnia wieku 44 lata) – mieszkańców miasta Framingham w stanie Massachusetts, których rodzice również brali udział w tym badaniu.

Ocenie poddana została zależność między wystąpieniem choroby wieńcowej u uczestników badania a obciążającym wywiadem rodzinnym, określonym jako wczesne wystąpienie choroby wieńcowej u rodziców: matki przed ukończeniem 65 roku życia, ojca – 55 roku życia.

Stwierdzono, że choroba wieńcowa w wywiadzie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia incydentu wieńcowego (2.6-krotny wzrost ryzyka u mężczyzn, 2.3-krotny wzrost u kobiet). W analizie wieloczynnikowej, uwzględniającej inne czynniki ryzyka, iloraz szans wynosił odpowiednio: 2 u mężczyzn i 1.7 u kobiet.

Po podzieleniu uczestników badania na 5 grup, w zależności od ilości innych czynników ryzyka (m.in., nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów) wykazano, że obciążający wywiad rodzinny najmocniej zmienia ryzyko incydentów wieńcowych u osób o pośrednim stopniu zagrożenia chorobą.

Autorzy uważają, że powyższe wyniki pozwalają na dokładniejsze określenie zagrożenia chorobą wieńcową u osób z grup pośredniego ryzyka, co może m.in. wpłynąć na decyzje o rozpoczęciu podawania leków hipotensyjnych lub hipolipemizujących.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-05-12

0 replies on “Wywiad rodzinny a ryzyko choroby wieńowej (badanie Framingham)”