Badania przesiewowe w cukrzycy ocena farmakoekonomiczna

T.J. Hoerger i wsp – Screening for type 2 diabetes mellitus: a cost-effectiveness analysis Ann Intern Med 2004;140:689
Dane epidemiologiczne wskazują, że znaczna część przypadków cukrzycy pozostaje nierozpoznana, a od zachorowania do rozpoznania upływa średnio 10 lat.

Autorzy prezentowanej w The Annals of Internal Medicine pracy, opierając się na modelu Markov’a, przedstawili analizę farmakoekonomiczną różnych strategii badań przesiewowych cukrzycy. Założono, że badanie przesiewowe pozwoli przyspieszyć rozpoznanie cukrzycy o 5 lat, a wdrożenie wczesnej terapii hipotensyjnej i hipoglikemizującej obniży ryzyko choroby wieńcowej i liczbę powikłań o charakterze mikroangiopatii. Porównano dwie strategie badań przesiewowych: „a”, obejmującą całą populację > 35 roku życia versus „b”,ograniczającą się do osób z nadciśnieniem.

Dla wszystkich grup wiekowych wcześniejsze wykrycie cukrzycy przyniosło wymierne korzyści związane z wydłużeniem się okresu życia, jak również poprawą jego jakości. Celowane badania przesiewowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym w analizie farmakoekonomicznej charakteryzowały natomiast lepsze wskaźniki efektywności kosztów w porównaniu z grupą powszechnego skriningu.

Koszty badań przesiewowych i terapii do końca życia, osiągnęły najmniejszą wartość u osób 55-letnich z nadciśnieniem tętniczym i wyniosły 34 375 $, w przeliczeniu na uzyskany rok długości życia skorygowany o jego jakość (QALY). Dla powszechnych badań przesiewowych wydatki oszacowano na 360 966 $/QALY. Różnica we wskaźnikach efektywności kosztów u osób z nadciśnieniem tętniczym związana była z względnie większą redukcją liczby powikłań. Analizując grupy wiekowe, najbardziej efektywne były badania przesiewowe wśród osób pomiędzy 55 a 75 rokiem życia. Wyniki symulacji są zgodne z wytycznymi U.S. Preventive Services Task Force z 2003 roku, zalecającymi badania przesiewowe w kierunku cukrzycy u osób dorosłych z nadciśnieniem lub/i dyslipidemią.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-05-04