Dlaczego bardziej chorzy są gorzej leczeni?

Dennis T. Ko i wsp – Lipid-lowering therapy with statins in high-risk elderly patients. The treatment-risk paradox JAMA 2004;291:1864
Wyniki badań klinicznych jednoznacznie wskazują na korzyści ze stosowania statyn jako wtórnej prewencji incydentów choroby wieńcowej i udaru mózgu, przy czym intensywność leczenia powinna zwiększać się wraz ze wzrostem wyjściowego zagrożenia chorych. Niektóre obserwacje wskazują jednak na niedostateczne rozpowszechnienie leczenia statynami wśród chorych z grup najwyższego ryzyka.

Ko i wsp opublikowali na łamach JAMA wyniki retrospektywnego badania zależności pomiędzy częstością stosowania statyn a ryzykiem zgonu u osób w wieku podeszłym. W swojej pracy wykorzystali informacje dotyczące mieszkańców kanadyjskiego stanu Ontario, zaczerpnięte z rejestru tamtejszego rządowego systemu ubezpieczeń społecznych. Kanadyjski system ubezpieczeń zapewnia bezpłatne leki wszystkim ubezpieczonym w wieku emerytalnym; jednocześnie gromadzi dane o stanie ich zdrowia oraz przepisywanych preparatach, dzięki czemu możliwe stało się przeprowadzenie omawianego badania.

Analizie poddano dane blisko 400 tysięcy osób w wieku ponad 65 lat, ze stwierdzoną w przeszłości chorobą wieńcową, niewydolnością serca, udarem mózgu lub cukrzycą. Autorzy na podstawie m.in. informacji o hospitalizacjach oraz współistnienia czynników ryzyka określili ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Badana populacja podzielona została na grupy w wieku 66-74, 75-80 i ponad 80 lat.

Autorzy wykazali, że niezależnie od wieku, chorzy obciążeni wysokim ryzykiem zgonu znacznie rzadziej otrzymywali statyny w porównaniu do osób o niższym ryzyku. Np. w przedziale wiekowym 66-74 lat częstość stosowania statyn w grupach wysokiego, średniego i niskiego ryzyka wynosiła odpowiednio ok.: 23%, 27% i 38 % (p<0.001). Prawdopodobieństwo otrzymania statyny zmniejszało się proporcjonalnie wraz z wiekiem chorych i wzrostem ryzyka 3-letniego.

Zdaniem autorów, lekarze praktycy często błędnie oceniają stosunek korzyści do działań niepożądanych u ludzi starszych, powstrzymując się przed stosowaniem leków u osób o najwyzszym ryzyku.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-04-21

0 replies on “Dlaczego bardziej chorzy są gorzej leczeni?”