Wskaźniki metabolizmu glukozy a choroba wieńcowa u chorych bez nietolerancji glukozy

Ferdinando C. Sasso i wsp – Glucose metabolism and coronary heart disease in patients with normal glucose tolerance JAMA 2004;291:1857
Badania potwierdzają istotne znaczenie zaburzeń metabolizmu glukozy i samej cukrzycy jako czynników wpływających na rozwój i zaawansowanie choroby wieńcowej. Za przyspieszony rozwój miażdżycy mogą odpowiadać zaawansowane produkty glikacji (ACEs). Mniej wiadomo o zależnościach pomiędzy metabolizmem glukozy a miażdżycą u osób nie spełniających kryteriów nietolerancji glukozy lub cukrzycy (normal glucose tolerance – NGT).

Praca poświęcona temu zagadnieniu ukazała się w kwietniowym wydaniu JAMA. Do badania włączono 234 chorych z NGT i chorobą wieńcową, przyjętych do planowej koronarografii. Na podstawie wyniku badania koronarograficznego chorych podzielono na grupy: bez choroby wieńcowej oraz z chorobą 1-, 2- i 3-naczyniową.

Wszystkie parametry metabolizmu glukozy (glikemia na czczo i po obciążeniu, HbA1c, poziom insuliny na czczo i insulinooporności) okazały się być znamiennie, wprost proporcjonalnie związane z zaawansowaniem choroby wieńcowej (p<0,001 dla trendów). Ich średnie wartości rosły stopniowo w chorobie 1-, 2- i 3-naczyniowej. W modelu wieloczynnikowym, przyrost wartości wymienionych wyżej wskaźników związany był z większym ryzykiem występowania wielonaczyniowej choroby wieńcowej.

Badanie potwierdziło, że parametry metabolizmu glukozy były niezależnymi wskaźnikami zaawansowania choroby wieńcowej w populacji chorych z wykluczoną, według aktualnych kryteriów, cukrzycą i nietolerancją glukozy. Wskaźnikami najistotniej skorelowanymi z zaawansowaniem choroby wielonaczyniowej okazały się: glikemia po obciążeniu glukozą oraz HbA1c. Zdaniem autorów, parametry metabolizmu glukozy korelują z ryzykiem miażdżycy w sposób liniowy, bez wartości progowych, podobnie jak np. stężenie cholesterolu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-04-21

0 replies on “Wskaźniki metabolizmu glukozy a choroba wieńcowa u chorych bez nietolerancji glukozy”