Przyszłość opieki diabetologicznej

F. Vinicor – The future of diabetes: what is there besides new medicines? Clin Diabetes 2004;22:94
W komentarzu opublikowanym na łamach Clinical Diabetes Frank Vinicor omawia działania, które mogą pozwolić na ograniczenie niekorzystnych skutków społecznych cukrzycy i zwiększyć skuteczność opieki diabetologicznej.

Jego zdaniem należy położyć nacisk na szerszy kontekst zaburzeń metabolizmu glukozy, równolegle lecząc „glikemię”, czynniki ryzyka chorób układu krążenia oraz stosując niefarmakologiczne metody terapii. Działania te powinny być podjęte w ramach systemu ochrony zdrowia przystosowanego do opieki nad osobą z chorobą przewlekłą.

Stworzenie takiego systemu to wyzwanie XXI wieku, bowiem dotychczasowe modele opieki zdrowotnej ukierunkowane są głównie na zwalczanie chorób zakaźnych lub interwencje w nagłych zachorowaniach.

Zmienić się powinno pojęcie gabinetu lekarskiego. Dzięki nowoczesnym mediom (internet, telefonia komórkowa) można komunikować się z pacjentem w jego bezpośrednim otoczeniu i modyfikować terapię na bieżąco tak, by była zgodna z indywidualnymi potrzebami. Równocześnie aktywnie powinny być wdrażane metody profilaktyki cukrzycy.

Bardzo istotna jest rosnąca aktywność coraz liczniejszej społeczności chorych na cukrzycę, którzy powinni zabrać głos na forum publicznym, wpływając na decyzje w polityce zdrowotnej. Zdaniem Vinicora, skoro udało się to w przypadku osób zakażonych HIV, jest możliwe również w przypadku chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Clinical Diabetes / 2004-04-06

0 replies on “Przyszłość opieki diabetologicznej”