Hospitalizacje z powodu niewydolności serca z prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory

Marc Klapholz i wsp – Hospitalization for heart failure in the presence of a normal left ventricular ejection fraction J Am Coll Cardiol 2004;43:1432
Coraz większy odsetek chorych hospitalizowanych z powodu niewydolności serca (HF) ma prawidłową frakcję wyrzucania lewej komory (EF).

W JACC opublikowano dane pochodzące z prospektywnego wieloośrodkowego Nowojorskiego Rejestru Niewydolności Serca, opisujące profil kliniczny, przebieg hospitalizacji i sposób leczenia chorych z niewydolnością serca i EF>=50%. W prezentowanym rejestrze niemal 3/4 chorych (73%) stanowiły starsze kobiety (około 1/3 rasy czarnej), z podwyższoną masą lewej komory (82%) i wywiadem nadciśnienia tętniczego (78%). Choroba wieńcowa występowała z częstością zbliżoną do opisywanej w poprzednich badaniach (43%). Częściej natomiast występowała cukrzyca (46% w badanej populacji vs 23-33% we wcześniejszych pracach) co, wraz z nadciśnieniem i otyłością, mogło sugerować częste rozpoznanie zespołu metabolicznego (24% badanych).

Przed epizodem dekompensacji układu krążenia, który stał się przyczyną przyjęcia do szpitala, 86% chorych znajdowało się w II – IV klasie czynnościowej wg NYHA. Czynniki, które przyspieszyły hospitalizację, udało się zidentyfikować tylko w połowie przypadków. Śmiertelność szpitalna wyniosła 4,2%.

W podsumowaniu autorzy pracy zwracają więc uwagę na fakt, iż częste przewlekłe inwalidztwo oraz brak możliwości identyfikacji czynników prowokujących hospitalizację, wskazują konieczność opracowania agresywnych strategii leczenia tej grupy chorych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-04-21