Brak wsparcia bliskich zwiększa prawdopodobieństwo kolejnych incydentów wieńcowych po zawale serca

C.M. Dickens i wsp – Lack of a close confidant, but no depression, predicts further cardiac events after myocardial infarction Heart 2004;90:518
Dotychczasowe dane na temat zależności pomiędzy czynnikami psychospołecznymi a chorobowością z przyczyn sercowo-naczyniowych i śmiertelnością po zawale serca są niejednoznaczne.

W kwietniowym wydaniu Heart opublikowano wyniki prospektywnego badania kohortowego, którego celem było ustalenie wpływu psychospołecznych czynników ryzyka (depresji i/lub braku wsparcia z zewnątrz ) na częstość występowania ostrych incydentów wieńcowych w okresie 12 miesięcy po zawale.

Wyjściową ocenę czynników psychospołecznych przeprowadzono u 589 kolejnych pacjentów w 3-4 dobie świeżego zawału serca, u 23.8% chorych rozpoznając objawy depresji występującej przed zawałem. Roczna śmiertelność w grupie z depresją okazała się porównywalna do obserwowanej u osób bez depresji i wynosiła odpowiednio: 5.2% i 5.0%. Występowanie depresji nie wiązało się również z większą częstością ostrych incydentów wieńcowych po zawale (20.7% w grupie z depresją i 20.3% w grupie bez depresji).

Czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo kolejnych incydentów wieńcowych był natomiast brak wsparcia ze strony bliskiej, zaufanej osoby (współczynnik ryzyka [hazard ratio] = 0.57, p = 0.022; po uwzględnieniu różnic pomiędzy uczestnikami badania pod względem parametrów demograficznych i ciężkości zawału serca).

Autorzy podkreślają, iż negatywny wynik badania w odniesieniu do wpływu depresji na rokowanie nie oznacza, że kardiolodzy powinni ją ignorować. Duża liczba przypadków depresji w badanej populacji potwierdza bowiem, iż stanowi ona czynnik ryzyka zawału. Prewencja choroby wieńcowej powinna zatem uwzględniać przeciwdziałanie depresji. W świetle wyników badania istotne u osób po zawale jest wsparcie bliskiej osoby, które niemal o połowę zmniejsza ryzyko poważnych incydentów sercowych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2004-05-26