Poziom glikemii przy przyjęciu a rokowanie w świeżym zawale mięśnia sercowego

I. Strandes – Admission blood glucose level as risk indicator of death after myocardial infarction in patients with and without diabetes mellitus Arch Intern Med 2004;164:982
Wysokie poziomy glikemii w świeżym zawale serca mogą wynikać z podwyższonego stężenia krążących katecholamin lub też z nierozpoznanego wcześniej zaburzenia gospodarki węglowodanowej.

W jednej z ostatnich prac wykazano, że u osób ze świeżym zawałem serca, bez wcześniej rozpoznawanej cukrzycy (DM), u których przy przyjęciu do szpitala poziom glikemii przekraczał 200 mg/dL, w 3 miesiące później rozpoznano odpowiednio: u 40% upośledzoną tolerancję glukozy i u 25% DM. W innych pracach zaobserwowano, że zarówno u osób z wcześniej rozpoznaną DM jak i bez takiego rozpoznania, hospitalizowanych z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego, wysokie poziomy glikemii są ważnym czynnikiem ryzyka zgonu. W większości dotychczasowych badań oceniano jednak tylko śmiertelność wczesną.

W jednym z ostatnich numerów Archives of Internal Medicine I. Stranders i wsp. w retrospektywnej analizie ocenili ryzyko zgonu u chorych z hiperglikemią towarzyszącą świeżemu zawałowi mięśnia serca w obserwacji długoterminowej. 846 pacjentów obserwowano przez średnio 50 miesięcy, wyodrębniając 3 grupy pacjentów ze stężeniami glukozy przy przyjęciu odpowiednio: <141 mg%; 141-199 mg% i ≥200 mg% oraz grupę z uprzednio rozpoznaną DM (109 badanych).

W tak zdefiniowanych podgrupach śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 2,5%, 7,1%, 6,9% oraz 4.6% (p<0,02 ). W obserwacji odległej w poszczególnych podgrupach zmarło odpowiednio: 25,5%, 26,4% 42,6% i 43,1% badanych. W analizach wieloczynnikowych wzrost glikemii przy przyjęciu o 18 mg% zwiększał ryzyko późnego zgonu o 4% w grupie osób bez uprzednio rozpoznanej cukrzycy i o 5% u osób z cukrzycą.

Zdaniem autorów glikemia przy przyjęciu stanowi niezależny czynnik rokowniczy i należy ją uwzględnić planując działania terapeutyczne i diagnostyczne. Długoterminowe ryzyko zgonu po zawale osób z glikemią przy przyjęciu > 200 mg% i bez wcześnej rozpoznanej DM jest porównywalne do ryzyka chorych z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-05-10

0 replies on “Poziom glikemii przy przyjęciu a rokowanie w świeżym zawale mięśnia sercowego”