Cukrzyca a rokowanie w niewydolności serca

Pascal de Groote i wsp – Impact of diabetes mellitus on long-term survival in patients with congestive heart failure Eur Heart J 2004;25:656
Około 15-25% chorych z niewydolnością serca (HF) cierpi na cukrzycę (DM). Jak pokazały wyniki analizy badania SOLVD, DM jest niekorzystnym wskaźnikiem prognostycznym w tej populacji chorych (wyższa śmiertelność całkowita i sercowo-naczyniowa w 3-letnej obserwacji).

Ostatnio pojawiły sie opinie, że cukrzyca wpływa na śmiertelność tylko w HF o etiologii niedokrwiennej. Autorzy pracy opublikowanej na łamach European Heart Journal poddali badaniu 1246 kolejnych pacjentów z dysfunkcją lewej komory serca, określając jej etiologię na podstawie wyników badania koronarograficznego. U wszystkich chorych wykonano również badanie echokardiograficzne i test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych.

Kardiomiopatię niedokrwienną rozpoznano u 44%, a inne przyczyny niewydolności serca u 55% pacjentów. Chorzy na DM stanowili 22% badanych.

Po 5 latach w grupie osób z DM śmiertelność wyniosła 37%, natomiast w grupie bez cukrzycy 18%. W analizie wieloczynnikowej całej grupy badanej, uwzględniającej wiek, klasę niewydolności serca według NYHA, frakcję wyrzutową oraz szczytowe zużycie tlenu, wpływ zaburzeń metabolizmu glukozy na ryzyko zgonu okazał się nieistotny (wskaźnik ryzyka 1.06) Analiza podgrup natomiast wykazała wzrost zagrożenia u chorych z niedokrwienną etiologią niewydolności serca (1.54) oraz brak takiego wpływu u pozostałych chorych (0.65). W pierwszej z podgrup wzrost zagrożenia związany był głównie z powikłaniami naczyniowymi cukrzycy.

W dyskusji autorzy podkreślają, iż informacja o DM jest pomocna przy określaniu rokowania w niewydolności serca, jednak wymaga precyzyjnej znajomości etiologii HF. Stosowane obecnie rutynowo metody nieinwazyjne mogą nie być, zdaniem autorów, wystarczająco dokładne. W niedalekiej przyszłości obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej może okazać się pomocne przy określaniu rokowania chorych z niewydolnością serca w praktyce klinicznej.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-04-15