Ryzyko udaru mózgu wzrasta po przejściowym niedokrwieniu mózgu

Piero Verro – Early risk of stroke after transient ischemic attack: back to the future CMAJ 2004;170:1113
Przemijający epizod niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego (transient ischemic attack – TIA) od wielu lat uważany jest za bardzo poważny czynnik ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Już w 1964 r. Marshall donosił, że duży odsetek chorych po przebytym TIA doświadcza w ciągu kolejnego miesiąca udaru mózgu.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku ukazała się seria prospektywnych prac, które potwierdzały znaczne zagrożenie udarem osób z TIA. Piero Verro na łamach Canadian Medical Association Journal przytacza wyniki dwóch najnowszych badań oceniających ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu u osób po przebytym TIA.

W pierwszej pracy Gladstone i wsp. wykorzystali informacje zebrane w wieloośrodkowym rejestrze chorych, przyjmowanych do szpitali na terenie stanu Ontario (Kanada). Stwierdzili, że ryzyko udaru mózgu w pierwszych dwóch dobach po TIA wynosi 3 %, natomiast w najbliższych trzech miesiącach 6 %.

Autorzy drugiej pracy, Eliasziw i wsp., poddali analizie dane, uzyskane w badaniu NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial). W ich ocenie, prawdopodobieństwo udaru połowiczego mózgu sięgało 5,5 % w pierwszych dwóch dobach, oraz 20% w pierwszych trzech miesiącach od wystąpienia TIA, spowodowanego zwężeniem tętnicy szyjnej.

W swym komentarzu P. Verro podkreśla, że najnowsze prace, choć różnią się w szczegółowej ocenie wartości procentowych ryzyka udaru po TIA, w pełni potwierdzają wyniki dotychczasowych badań, wskazujących na przemijające epizody niedokrwienne OUN, jako poważny czynnik ryzyka wystąpienia w najbliższej przyszłości trwałego uszkodzenia mózgu. Niepokojące, zdaniem autora, są zbyt niskie wskaźniki wykrywania i leczenia TIA, wynikające z niedostatecznej edukacji zarówno lekarzy jak i społeczeństwa.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-03-30

0 replies on “Ryzyko udaru mózgu wzrasta po przejściowym niedokrwieniu mózgu”