Farmakoekonomika prewencji i leczenia stopy cukrzycowej

M.M. Ortegon, W.K. Redekop i L.W. Niessen – Cost-effectiveness of prevention and treatment of the diabetic foot Diabetes Care 2004;27:901
Stopa cukrzycowa jest poważnym i kosztownym powikłaniem cukrzycy. Autorzy pracy prezentowanej na łamach Diabetes Care przedstawili analizę farmakoekonomiczną prewencji i leczenia stopy cukrzycowej u chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą.

W tym celu posłużyli się teoretycznym modelem analizy statystycznej (model Markov’a), w ramach którego na podstawie danych z badań klinicznych i epidemiologicznych porównano aktualne leczenie i prewencję stopy cukrzycowej z leczeniem i prewencją zalecaną przez standardy dla populacji Holandii. W modelu tym oceniano średni czas przeżycia, powikłania związane z rozwojem stopy cukrzycowej (amputacje) oraz koszty terapii. Posłużono się takimi wskaźnikami jak QALY (quality adjusted life years – lata życia uwzględniające jego jakość) i związany z nim współczynnik efektywności wzrostu kosztów.

Wykazano, że dla opieki zgodnej ze standardami uzyskano wydłużenie się średniego okresu życia oraz poprawę jego jakości mierzonej wskaźnikiem QALY. W porównaniu z obecną praktyką, w przypadku wdrożenia 90% obowiązujących zaleceń skumulowana liczba przypadków owrzodzeń oraz skumulowana liczba amputacji uległyby zmniejszeniu z odpowiednio: 17,8% do 1,8% oraz 3,62% do 0,24%.

Współczynnik wzrostu kosztów związany ze zwiększeniem liczby lat o dobrej jakości życia nie przekraczał 12165$ na 1 QALY co kwalifikuje standardy w analizie ekonomicznej jako postępowanie efektywne. Tak więc, prewencja i leczenie stopy cukrzycowej zgodne z aktualnymi zaleceniami zapobiega jej powikłaniom, wydłuża przewidywany okres życia, a przy tym niesie korzyści w analizie kosztów.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-04-14

0 replies on “Farmakoekonomika prewencji i leczenia stopy cukrzycowej”