Choroby psychiczne po urazach

Meaghan L.O`Donnell i wsp – Psychiatric morbidity following injury Am J Psychiatry 2004;161:507
Zadanie, jakie postawili sobie autorzy pracy prezentowanej na łamach American Journal of Psychiatry, polegało na możliwie najbardziej wiarygodnym określeniu rodzaju zaburzeń psychicznych występujących po poważnych urazach.

W Australii, skąd pochodzi praca, co roku 10.5% populacji jest przyjmowane do oddziałów pomocy doraźnej z powodu urazów. Najczęściej są to wypadki samochodowe i wypadki przy pracy. Znaczenie problemu rośnie wraz z poprawą przeżywalności ciężko rannych w katastrofach.

Krótki przegląd piśmiennictwa ukazuje duże różnice w ocenie częstości występowania PTSD (postraumatic stress disorder – zaburzenie stresowe pourazowe). Rozpowszechnienie PTSD pomiędzy 2 a 6 miesiącem po urazie wynosiło, w zależności od źródła, od 17.5% do 42%. Po roku rozbieżność ocen była jeszcze większa (1.9% – 33%). Podobne rozbieżności notowano również w odniesieniu do depresji pourazowej. Sugeruje to, zdaniem autorów, możliwość znacznej dowolności w łączeniu stwierdzanych objawów w zespół psychopatologiczny.

W prezentowanej pracy Donnell i wsp., za pomocą ustrukturyzowanych formularzy wywiadu klinicznego, ukierunkowanych na wykrycie zaburzeń lękowych, depresyjnych, bądź związanych z nadużywaniem substancji uzależniających, ocenili tuż przed wypisem, a także po 3 i 12 miesiącach obserwacji, występowanie zaburzeń psychicznych w grupie 363 kolejnych chorych hospitalizowanych w oddziale urazowym (z wyłączeniem osób z urazem mózgu).

Ostrą reakcję na stres w okresie bezpośrednio po urazie rozpoznano tylko u 1% badanych. Rozpowszechnienie PTSD określono na 8,6% w 3 miesiące po wypadku i 10.4% w rok po wypadku. Dużą depresję stwierdzano odpowiednio u 10,4% i 10,1% badanych.

Jak podkreślają autorzy, pomimo bardzo restrykcyjnej metodyki pracy, po 12 miesiącach od urazu jedna piąta badanych spełniała kryteria co najmniej jednej psychiatrycznej jednostki chorobowej. Wyniki badania mogą być pomocne we wczesnej identyfikacji i wdrożeniu interwencji psychiatrycznej u chorych z dużym ryzykiem psychopatologii pourazowej.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2004-03-13