Modyfikacja trybu życia i trening fizyczny obniża poziom CRP

Richard M. Vilani i wsp – Reduction of C-reactive protein through cardiac rehabilitaition and exercise training J Am Coll Cardiol 2004;43:1056
W Journal of the American College of Cardiology (JACC) ukazała się obszerna praca oceniająca wpływ rehabilitacji i treningu fizycznego na poziom białka C-reaktywnego (CRP).

Podwyższony poziom CRP uznawany jest za czynnik rokowniczy powikłań miażdżycy i choroby wieńcowej. Jego obniżanie zaobserwowano po leczeniu statynami i obniżeniu wagi ciała. Pomimo iż dowiedziono, że rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe, to jednak jak dotąd nie wiadomo, czy u chorych poddawanych programowi rehabilitacji, spadek poziomu CRP następuje na skutek treningu fizycznego, niezależnie od terapii statynami i obniżenia masy ciała.

W prezentowanej na łamach JACC pracy poziomy CRP oznaczono u 235 chorych poddanych intensywnemu, 3-miesięcznemu programowi rehabilitacji kardiologicznej. Grupę kontrolną stanowiło 42 chorych nie uczestniczących w programie rehabilitacji.

Chorzy uczestniczący w rehabilitacji w sposób istotny poprawili swoje wskaźniki tolerancji wysiłku i otyłości. Stwierdzono u nich również istotną, niezależną od redukcji wagi ciała i terapii statynami, redukcję poziomów CRP (wartości średniej i mediany o odpowiednio: 36% i 41%, p<0,003).

Przed rozpoczęciem programu rehabilitacji kardiologicznej stężenie CRP < 3 mg/L (poziom niskiego lub pośredniego ryzyka według zaleceń ACC/AHA) miało jedynie 46% chorych. Po 3 miesiącach rehabilitacji i treningu fizycznego odsetek ten wzrósł do 62%. W grupie nie uczestniczącej w programie rehabilitacji nie obserwowano spadku poziomu CRP.

W opinii autorów badanie w sposób przekonujący potwierdza znaczenie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej w prewencji wtórnej u chorych po interwencjach kardiologicznych i zawale. Jej uniwersalne znaczenie dla modyfikacji trybu życia i redukcji czynników ryzyka podkreśla także obniżenie poziomu CRP. “Receptami na podwyższony poziom CRP” powinny stać się (oprócz leczenia statynami i redukcji wagi ciała) modyfikacja trybu życia i regularny wysiłek fizyczny.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-03-17