Strategie prewencji pierwotnej powikłań wieńcowych-grupy ryzyka czy populacja ogólna

Jonathan Emberson i wsp – Evaluating the impact of population and high-risk strategies for primary prevention of cardiovascular disease Eur Heart J 2004;25:484
Strategie prewencji mogą koncentrować się na grupach wysokiego ryzyka (np. na podst. skali ryzyka Framingham i jej modyfikacji) lub też mieć wymiar populacyjny.

W European Heart Journal opublikowano obszerną pracę autorów z Wielkiej Brytanii, analizującą skuteczność interwencji zmierzających do obniżenia ciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii w grupach “wysokiego ryzyka” i całej populacji.

Do analizy włączono blisko 6 tysięcy osób bez choroby wieńcowej, uczestników prospektywnych obserwacyjnych badań kohortowych oraz kontrolowanych badań randomizowanych. Średni poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego w badanej populacji wynosił odpowiednio: 6,3 mmol/l i 145 mm Hg.

Według szacunków autorów, w grupie „wysokiego ryzyka,” z 10-letnim ryzykiem powikłań wieńcowych powyżej 30% według skali Framingham (6% populacji) leczenie schematem 2ABC (“Aspiryna, ACE-inhibitor, B-bloker, statyna”) redukowałoby śmiertelność sercową w całej populacji o 11%. Ogólna redukcja śmiertelności po leczeniu 2ABCW grupie z ryzykiem powyżej 20% (26% populacji) wyniosłaby około 34%. Z drugiej strony, interwencja populacyjna polegająca na obniżeniu zaledwie o 10% średniej wartości poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego w całej populacji, związana byłaby z redukcją zgonów sercowych o 45%.

W opinii autorów analiza statystyczna wskazuje na priorytetowe znaczenie działań ograniczających wysoki poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego w populacji ogólnej, jako najskuteczniejszego sposobu ograniczania powikłań sercowo-naczyniowych. Intensywne leczenie prewencyjne powinno natomiast objąć szerszą grupę wysokiego ryzyka (t.j. powyżej 20% ryzyka powikłań w skali Framingham, a nie > 30%, jak zalecają np. aktualne wytyczne brytyjskie).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2004-03-30

0 replies on “Strategie prewencji pierwotnej powikłań wieńcowych-grupy ryzyka czy populacja ogólna”