Czynniki psychosocjalne a choroba wieńcowa, migotanie przedsionków i śmiertelność

Elaine D. Eaker i wsp – Anger and hostility predict the development of atrial fibrillation in men in the Framingham Offspring Study Circulation 2004;109:1267
W marcowym wydaniu Circulation ukazały się wyniki prospektywnego badania, którego celem było ustalenie zależności pomiędzy: (1) osobowością typu A, (2) skłonnością do gniewu i (3) postawą wrogości, a zapadalnością na chorobę wieńcową, migotanie przedsionków oraz śmiertelnością.

Dotychczasowe dane dotyczące ewentualnej korelacji pomiędzy czynnikami psychosocjalnymi a chorobą wieńcową i jej powikłaniami były sprzeczne. Z kolei, zależność pomiędzy tymi czynnikami a ryzykiem migotania przedsionków nie była jeszcze prospektywnie oceniana.

W latach 1984-1987, do badania z 10-letnim okresem obserwacji zakwalifikowano łącznie 3873 dorosłych kobiet i mężczyzn, uczestniczących w projekcie Framingham Offspring Study. Wyjściowo oceniano obecność cech osobowości typu A, wykładniki gniewu i wrogości oraz znane czynniki ryzyka choroby wieńcowej i migotania przedsionków.

Po uwzględnieniu różnic pod względem wieku i występowania chorób (cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, zawału serca, zastoinowej niewydolności serca), skłonność do gniewu jako cecha (względne ryzyko = 1.1), objawy gniewu (1.2) i wrogość (1.3) były czynnikami ryzyka migotania przedsionków u mężczyzn. Ponadto, u mężczyzn, skłonność do gniewu jako cecha wiązała się ze znamiennie większą 10-letnią śmiertelnością (1.2). Żaden z trzech badanych parametrów nie wpływał na ryzyko choroby wieńcowej. Nie stwierdzono też zależności pomiędzy osobowością typu A, gniewem i wrogością a ryzykiem migotania przedsionków, choroby wieńcowej i śmiertelnością u kobiet.

Praca dostarcza cennych wskazówek osobom opracowującym projekty badawcze. Według autorów, w badaniach nad czynnikami ryzyka zaburzeń rytmu serca i śmiertelności, analiza wykładników gniewu i wrogości ma większą wartość niż ocena typu osobowości.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-03-16