Łagodzenie myśli samobójczych i objawów depresji u pacjentów w wieku podeszłym

Martha Bruce i wsp – Reducing suicidal ideation and depressive symptoms in depressed older primary care patients JAMA 2004;291:1081
Osoby w wieku podeszłym stanowią 13% populacji USA. Spośród wszystkich samobójstw dokonywanych co roku na terenie USA, aż 18% popełniają osoby starsze. W tej grupie pacjentów istnieje największe ryzyko, że próba samobójcza zakończy się zgonem.

W artykule opublikowanym w Journal of American Medical Association, autorzy przedstawiają wstępne wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania PROSPEKT (Prevention of Suicide in Primary Care Elderly: Collaborative Trial), którego zadaniem była ocena skutków ograniczenia głównych czynników ryzyka samobójstwa u osób w wieku podeszłym, pozostających pod opieką lekarzy opieki podstawowej. Badanie prowadzono od maja 1999 do sierpnia 2001,w 20 losowo wybranych ośrodkach podstawowej opieki medycznej w Nowym Jorku, Filadelfii i Pittsburgu. W badaniu tym porównywano skuteczność programu opieki ukierunkowanej na diagnostykę i leczenie depresji, ze szczególnym uwzględnieniem myśli i zachowań samobójczych, i zwykłej opieki medycznej.

Standaryzowana interwencja obejmowała algorytmy leczenia farmakologicznego i psychoterapii oraz oferowała uczestniczącym lekarzom opieki podstawowej konsultacje specjalistyczne. W trakcie badania czterokrotnie oceniano nasilenie objawów depresji i myśli samobójczych: wyjściowo, po 4, 8 i 12 miesiącach. Łącznie badaniem objęto 598 osób po 60 roku życia, z depresją.

W porównaniu z pacjentami objętymi zwykłą opieką medyczną (n=278), u chorych z dużą depresją objętych standaryzowaną opieką (n=320) stwierdzono znaczące zmniejszenie wystepowania myśli samobójczych [ po 4 miesiącah o 12,9% (z 29,4% do 16,5% vs redukcja o 3% w grupie kontrolnej (z 20,1% do 17,1%) Wykazano również zmniejszenie nasilenia myśli samobójczych , szybsze ich ustępowanie i skuteczniejsze leczenie objawów depresji.

Zdaniem autorów, program PROSPECT potwierdził skuteczność badanej interwencji u pacjentów w wieku podeszłym, cierpiących z powodu depresji i zagrożonych ryzykiem samobójstwa.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-03-03