Rzeczywiste przyczyny przedwczesnych zgonów w USA – dane z 2000 roku

Ali H. Mokdad i wsp – Actual causes of death in the United States, 2000 JAMA 2004;291:1238
Wiele dowodów badawczych wskazuje na to, że podlegające modyfikacji czynniki ryzyka chorób układu krążenia są jedną z najważniejszych przyczyn przedwczesnych zgonów.

W marcowym wydaniu Journal of American Medical Association opublikowano wyniki przeglądu badań epidemiologicznych, klinicznych i laboratoryjnych, przeprowadzonych w latach 1980-2002 a dotyczących zależności pomiędzy znanymi czynnikami ryzyka a zgonem. Celem przeglądu było zidentyfikowanie rzeczywistych przyczyn zgonów i ocena ich proporcjonalnego udziału w ogólnej śmiertelności.

W oparciu o wyniki wybranych badań obliczano częstość występowania poszczególnych czynników podlegających modyfikacji i względne ryzyko zgonu związane z ich obecnością. Oceniając ilościowy udział badanych czynników w ogólnej śmiertelności korzystano ze statystyk dotyczących liczby i przyczyn zgonów w 2000 roku, udostępnianych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Analiza wykazała, że głównymi przyczynami przedwczesnych zgonów w USA w 2000 roku były: palenie papierosów (435 000 zgonów; 18.1% wszystkich zgonów w kraju), niewłaściwa dieta i brak aktywności fizycznej (400 000; 16.6%) oraz nadmierne picie alkoholu (85 000; 3.5%). Wśród innych, istotnych przyczyn zgonów wymieniono drobnoustroje (75 000 zgonów), czynniki toksyczne (55 000), wypadki drogowe (43 000), zdarzenia związane z użyciem broni palnej (29 000), ryzykowne zachowania seksualne (20 000) i stosowanie środków odurzających (17 000).

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, iż palenie pozostaje główną przyczyną przedwczesnych zgonów, jednakże zmniejsza się dystans między liczbą zgonów spowodowanych paleniem papierosów a niewłaściwą dietą i niedostateczną aktywnością fizyczną. W kolejnych latach może więc dojść do zmiany na pierwszym miejscu listy głównych przyczyn zgonów. Wyniki badania są kolejnym sygnałem do intensywniejszych niż dotychczas działań prewencyjnych w ogólnej populacji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-03-10

0 replies on “Rzeczywiste przyczyny przedwczesnych zgonów w USA – dane z 2000 roku”