Próby obniżenia masy ciała, nawet nieskuteczne, wiążą się z mniejszą śmiertelnością w cukrzycy

Edward W. Gregg i wsp – Trying to lose weight, losing weight, and 9-year mortality in overweight U.S. adults with diabetes Diabetes Care 2004;27:657
Z dotychczasowych badań wiadomo, że obniżenie masy ciała wywiera korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze, poziom lipidów w surowicy, insulinowrażliwość oraz kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2. W analizach poświęconych zależności pomiędzy zmianami masy ciała a rokowaniem, w których nie uwzględniano intencji badanych do podjęcia odchudzania (lub jej braku), stwierdzano jednak generalnie wzrost śmiertelności u osób tracących na wadze.

W Diabetes Care opublikowano wyniki pracy, w której prospektywnie badano zależność pomiędzy udanymi i nieudanymi próbami odchudzania oraz rzeczywistą redukcją masy ciała a śmiertelnością, niezależnie od przyczyny, u chorych na cukrzycę. Obserwacją objęto 1401 osób w wieku 35 i starszych, z nadwagą (BMI 25-30 kg/m2) i otyłością (BMI >30 kg/m2) w przebiegu cukrzycy. Obniżenie masy ciała lub jedynie próbę jej obniżenia w roku poprzedzającym badanie oceniano przy użyciu kwestionariuszy. Analizowano śmiertelność niezależnie od przyczyn w okresie 9 lat.

Po uwzględnieniu różnic pod względem licznych zmiennych, śmiertelność w grupie osób, które podjęły próbę zredukowania masy ciała, była o 23% niższa niż u osób, które nie podejmowały takiej próby (ryzyko względne 0.77, 95% CI 0.61-0.99). Niespodziewanie, zmniejszenie ryzyka było większe w podgrupie osób, u których próba obniżenia masy ciała zakończyła się niepowodzeniem (0.72, 95% CI 0.55-0.96) i niż po skutecznym odchudzaniu (0.83, 95% CI 0.63-1.08). Podejmowanie prób obniżenia masy ciała miało korzystne następstwa u osób z nadwagą (0.62), ale nie z otyłością (1.17). Niezamierzona utrata masy ciała (bez próby odchudzania się) wiązała się natomiast ze wzrostem śmiertelności o 58% (1.58, 1.08-2.31).

Podsumowując, podejmowane przez chorych na cukrzycę próby obniżenia masy ciała, niezależnie od ich powodzenia, wiążą się z mniejszą śmiertelnością. Według autorów wynikać to może z innych, podejmowanych jednocześnie, zachowań prozdrowotnych. Z drugiej strony, niezamierzony spadek masy ciała (często wynikający z ogólnego pogorszenia stanu zdrowia) koreluje z wyższą śmiertelnością.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-03-22

0 replies on “Próby obniżenia masy ciała, nawet nieskuteczne, wiążą się z mniejszą śmiertelnością w cukrzycy”