Epidemiologiczna ocena prób samobójczych związanych z zachowaniami antyspołecznymi

Edelyn Verona i wsp – Suicide attempts associated with externalazing psychopathology in an epidemiological sample Am J Psychiatry 2004;161:444
Rola zaburzeń “eksternalizujących” (osobowość antysocjalna, uzależnienia) i zaburzeń “internalizujących” (depresja, lęk), a także ich wzajemnych powiązań w przewidywaniu zachowań samobójczych nie została do końca określona.

Autorzy artykułu opublikowanego w American Journal of Psychiatry, korzystając z danych zawartych w badaniu ankietowym Colorado Health Social Survey, postanowili zbadać wpływ objawów psychopatologicznych, takich jak depresja i lęk oraz cech osobowości dyssocjalnej i uzależnień od substancji psychoaktywnych na ryzyko samobójstwa w reprezentatywnej próbce 4745 osób z ogólnej populacji mieszkańców stanu Colorado. Z badanymi przeprowadzano ustrukturalizowane wywiady diagnostyczne.

W analizowanej grupie próbę samobójczą podjęły w przeszłości 173 osoby (3.7% grupy badanej, istotnie częściej kobiety 5.2% niż mężczyźni 1.9%, P<0.001). Nawet po uwzględnieniu w analizie statystycznej wpływu zaburzeń “internalizujących”, zaburzenia “ekstrenalizujące” znacząco zwiększały ryzyko zachowań samobójczych zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, przy czym współwystępowanie obydwu zaburzeń miało większe znaczenie predykcyjne w ocenie ryzyka u kobiet.

Autorzy podkreślają, że u osób z objawami “eksternalizującymi” zachowania samobójcze nie muszą zatem wiązać się występowaniem lęku lub depresji. Dlatego też osoby z zachowaniami dyssocjalnymi powinny być uważnie oceniane pod kątem myśli i zachowań samobójczych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2004-03-30