Opieka diabetologiczna w cukrzycy: indywidualna czy grupowa?

M. Trento i wsp – A 5-year randomized controlled study of learning, problem solving ability, and quality of life modifications in people with type 2 diabetes managed by group care Diabetes Care 2004;27:670
W leczeniu cukrzycy znaczącą rolę odgrywa edukacja terapeutyczna chorych, jednak jak podkreślają autorzy pracy opublikowanej na łamach Diabetes Care, celom i technikom szkolenia oraz procesom nauczania poświęcono jak dotąd niewiele miejsca w piśmiennictwie.

Marina Trento i wsp. przedstawili wyniki 5-letniej obserwacji porównującej efekty grupowej i indywidualnej opieki diabetologicznej, połączonej z edukacją terapeutyczną. Do każdej z grup randomizowano po 56 osób z cukrzycą typu 2. Opieka grupowa obejmowała, powtarzane systematycznie w każdym roku badania, sesje kliniczne i połączone z nimi sesje edukacyjne poświęcone: prawidłowej masie ciała, diecie, wysiłkowi fizycznemu, samokontroli, zasadom leczenia oraz powikłaniom cukrzycy.

W porównaniu z opieką indywidualną, edukacja grupowa trwale zwiększała poziom wiedzy ogólnej o cukrzycy. Wśród leczonych grupowo odnotowano istotną poprawę jakości życia (89 vs 44 punkty w skali zmodyfikowanego kwestionariusza Diabetes Quality Of Life [DQOL], P<0,001). U chorych objętych terapią grupową odnotowano również trend w kierunku zmniejszenia indeksu masy ciała (BMI) z 30,0 do 28,6 kg/m2 (p=0,067). Poziom hemoglobiny glukozylowanej nie zmienił się (+0,1%, 95% CI: -0,5 do 0,4) u osób leczonych i szkolonych grupowo, natomiast w grupie kontrolnej wzrósł o 1,7% (95% CI 1,1 do 2,2) (P<0,001).

We wnioskach autorzy podkreślają, iż tradycyjny model opieki indywidualnej („one-to-one”) pomimo optymalnego postępowania, wiązał się ze stopniowym pogarszaniem wiedzy o cukrzycy, zdolności rozwiązywania problemów oraz jakości życia. Opieka grupowa oparta na edukacji terapeutycznej zapewniała zdobycie trwałych i praktycznych umiejętności, zwiększających możliwość korzystnego przystosowania do przewlekłej choroby, jaką jest cukrzyca typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-03-22

0 replies on “Opieka diabetologiczna w cukrzycy: indywidualna czy grupowa?”