Międzynarodowe różnice we wczesnym wypisie po niepowikłanym zawale serca

Padma Kaul i wsp – International differences in evolution of early discharge after acute myocardial infarction Lancet 2004;363:511
Postęp w leczeniu niepowikłanego zawału serca oraz rozwój metod oceny ryzyka umożliwiają skrócenie okresu hospitalizacji. Aktualne wytyczne towarzystw naukowych (ACC/AHA i ESC) zalecają rozważenie wypisu u chorych z niepowikłanym zawałem serca (nMI) do 4 doby hospitalizacji. Wiedza na temat rzeczywistej długości hospitalizacji u chorych po nMI jest ograniczona, a różnice między poszczególnymi krajami w tym zakresie niedokładnie określone.

Więcej informacji dostarcza analiza grupy VIGOUR, do której włączono dane ponad 54 tysięcy chorych uczestniczących w badaniach GUSTO-I, GUSTO-III i ASSENT-2 (z lat 1990-98). Na podstawie wytycznych określono odsetek chorych z nMI i średnią długość hospitalizacji w Europie (w tym w Polsce) oraz w krajach pozaeuropejskich.

W latach 1990-1998 mediana długości hospitalizacji u chorych z zawałem serca uległa skróceniu z 9 do 7 dni. Około 55% hospitalizowanych w tym okresie chorych miało nMI. Choć śmiertelność roczna w tej grupie wynosiła 5% (vs 19% u chorych z powikłanym zawałem serca), to jednak przed 5 dniem hospitalizacji wypisywano <40% chorych. Niski (<2%) odsetek wczesnych wypisów u chorych z nMI odnotowano w badanym okresie w krajach europejskich (m. in. w Polsce). W USA odsetek wczesnych wypisów chorych z nMI sięgał 40%.

W analizie ekonomicznej porównano, wynikającą z przedłużonego pobytu chorych z nMI w oddziałach kardiologicznych, liczbę potencjalnie niepotrzebnych dni hospitalizacji/100 chorych (n/100chorych), wynoszącą od 91 dni/100 chorych w USA, do 839 dni/100 chorych w Niemczech.

Chociaż we wszystkich badanych krajach stwierdzono skrócenie hospitalizacji pomiedzy 1990 a 1998 rokiem, to wykazano międzynarodowe różnice w długości hospitalizacji chorych z nMI i stosunkowo niski odsetek wczesnych wypisów w krajach europejskich. W opinii autorów badania wskazane są wysiłki w kierunku upowszechniania wczesnego wypisu w nMI. Pozwoli to na ograniczenie rosnących kosztów ekonomicznych opieki.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-02-14